Solidar Śląsko Dąbrow

Umowa okazjonalnego najmu lokalu

Wynajęcie mieszkania wiąże się zazwyczaj z zawarciem umowy najmu. W polskim prawie jest kilka rodzajów umów najmu lokali mieszkalnych. Jedną z takich umów jest umowa najmu okazjonalnego lokalu. Umowę najmu okazjonalnego zawiera się na okres do 10 lat. Zawarcie tej umowy nie chroni przed eksmisją.

Umowa taka może być zawarta tylko z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Oznacza to, że takiej umowy nie można zawrzeć z firmą. Do takiej umowy załącza się odpowiednie załączniki, czyli:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu (gdy można takie żądanie wręczyć),
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) świadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

UWAGA: Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Właściciel po opróżnieniu lokalu zwraca kaucję. Termin zwrotu kaucji wynosi miesiąc.

UWAGA: Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę taką właściciel zgłasza naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Najemca ma prawo żądać od właściciela okazania dowodu zgłoszenia tej umowy do urzędu skarbowego.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Zaznaczam, że w umowie powinno się określić warunki dokonywania podwyżek czynszu.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Takie żądanie otwiera tak zwaną procedurę eksmisyjną, która może spowodować przymusowe usunięcie z mieszkania osoby, która nie opłaca czynszu lub zajmuje mieszkanie pomimo zakończenia umowy.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz