Solidar Śląsko Dąbrow

Ubezpieczenie OC a NNW

Podstawową kwestią w sytuacji zaistnienia wypadku jest konieczność wynagrodzenia powstałej szkody. Z jednej strony poszkodowany może być chroniony przez zawartą przez niego umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, z drugiej natomiast ochronę zapewnia mu zawarcie przez sprawcę szkody umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Otrzymanie odszkodowania z tytułu NNW nie jest uzależnione od wykazywania, że ktokolwiek ponosi odpowiedzialność za zaistniały wypadek. Jeżeli więc dojdzie do zdarzenia, któremu winien jest sam poszkodowany, który przykładowo przewróci się przez własną nieuwagę i brak ostrożności, to świadczenie z ubezpieczenia NNW i tak mu przysługuje. Najczęściej odszkodowanie wypłacane jest jako przelicznik sumy ubezpieczenia przez procentowo określony uszczerbek na zdrowiu i przy jego wyliczaniu nie bierze się pod uwagę nasilenia cierpień psychicznych i fizycznych (krzywdy).

W przypadku odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC wymagane jest spełnienie innych przesłanek, a sama metoda wyliczenia odszkodowania nie jest prostym działaniem matematycznym. W pierwszej kolejności konieczne jest wykazanie, że ktokolwiek, poza samym poszkodowanym, ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. W polskim prawie odpowiedzialność ta może być zależna od konieczności wykazania zawinienia po stronie sprawcy zdarzenia, ale może się okazać, że wykazanie winy nie jest niezbędne. Ta druga, jakże korzystniejsza dla poszkodowanego sytuacja występuje np. w przypadku, gdy pracodawcą poszkodowanego jest duże zmechanizowane przedsiębiorstwo (kopalnia, huta, fabryka, duża firma budowlana) lub też gdy dojdzie do wypadku komunikacyjnego, a poszkodowany nie jest kierującym pojazdem. W takim przypadku w praktyce odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia OC przysługiwać będzie na zasadach podobnych, jak z tytułu ubezpieczenia NNW. Sama wysokość świadczenia nie jest jednak, tak jak w przypadku ubezpieczenia NNW, ściśle określona, a wyznacza ją rozmiar doznanej krzywdy (zadośćuczynienie) oraz rozmiar doznanego uszczerbku w sferze majątkowej (koszty leczenia, utracony dochód, koszty opieki, pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci bliskiego, etc.).

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz