Solidar Śląsko Dąbrow

Pracodawca nie chce wydać świadectwa pracy

Stan faktyczny:
Z pracownikiem został rozwiązany stosunek pracy. Pracodawca oświadczył, że wyda świadectwo pracy pracownikowi dopiero w momencie, gdy ten zwróci narzędzia mu powierzone.

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy „w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą”.

Ponieważ art. 97 § 1 Kodeksu pracy wyraźnie stanowi, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą, należy przyjąć, iż niedopuszczalne jest uzależnienie wydania świadectwa pracy jak również jego sprostowania (w przypadku, gdy świadectwo zostało wydane wadliwie) od dokonania jakichkolwiek czynności przez pracownika. Pracodawca nie może zatem żądać od pracownika, aby ten np. zwrócił zaciągniętą pożyczkę lub jakiekolwiek mienie mu powierzone (np. przedmioty powierzone do użytku służbowego jak samochód, telefon komórkowy i inne urządzenia). Wykonania przez pracownika wszelkich obowiązków, które wiążą się z rozwiązaniem stosunku pracy, pracodawca może dochodzić przy użyciu stosownych roszczeń, w tym na drodze sądowej.

Powyższy pogląd został utrwalony w orzecznictwie sądowym. Sprzeczne z prawem jest odsyłanie pracownika do poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu w celu uzyskania stosownych podpisów lub sprostowania wadliwej treści świadectwa pracy, gdy pracownik zgłosił się do właściwej komórki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 1969 r., II PR 313/69). Uzależnienie wydania świadectwa pracy od rozliczenia się pracownika z zakładem pracy, w szczególności od zdania mieszkania służbowego, jest bezprawne, bo narusza art. 97 Kodeksu pracy (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1976 r. I P 1583/76).

W praktyce zatem możliwe jest, że pomimo niewykonania określonego zobowiązania przez pracownika względem pracodawcy, pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy. Jeżeli tego nie uczyni, pracownikowi przysługuje roszczenie o wydanie świadectwa pracy, którego może dochodzić przed sądem pracy. W przypadku wystąpienia z takim roszczeniem na drogę sądową, sąd również nie będzie badał, czy pracownik wywiązał się ze wszystkich swoich obowiązków, lecz badał będzie jedynie, czy stosunek pracy ustał i czy świadectwo pracy zostało wydane oraz ewentualnie czy jego treść jest zgodna z odpowiednimi przepisami.

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

 

Dodaj komentarz