Solidar Śląsko Dąbrow

Odwołanie

Gdy nie zgadzamy się z decyzją urzędu, mamy prawo się od niej odwołać. W tym artykule opiszę sposób złożenia odwołania w postępowaniu administracyjnym oraz wskazówki, co takie odwołanie powinno zawierać. Zasady składania odwołania, opisane w tym artykule, nie dotyczą spraw związanych z ZUS-em i urzędem skarbowym oraz niektórych innych rodzajów spraw, co do których postępowanie uregulowane jest w ustawach szczególnych (np. postępowanie toczone przed Urzędem Patentowym).

Zacznijmy od tego, że po otrzymaniu decyzji z urzędu, powinniśmy ją dokładnie przeczytać, bowiem decyzja powinna zawierać pouczenie o prawie i sposobie odwołania. W tym pouczeniu znajduje się także informacja o terminie na złożenie odwołania. Odwołanie można złożyć od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji. Prawo do złożenia odwołania od decyzji przysługuje stronie postępowania.

Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji lub jej ustnego ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą wprowadzać inne terminy odwołania. Zazwyczaj otrzymujemy decyzje administracyjne pocztą, więc termin liczy się od dnia odebrania listu na poczcie.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do organu nadrzędnego, czyli organu drugiej instancji. O tym, jaki organ jest organem drugiej instancji, zostaniemy poinformowani w pouczeniu znajdującym się w decyzji administracyjnej. Właściwości organów są wyznaczane w odpowiednich ustawach. Odwołanie możemy złożyć w urzędzie lub na poczcie. Prawidłowo napisane odwołanie, musi zawierać prawidłową nazwę organu pierwszej i drugiej instancji.

Jak napisać odwołanie?
Odwołanie powinno zostać napisane tak, jak każde pismo kierowane do urzędu. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:
1. imię, nazwisko i adres osoby, która składa odwołanie
2. dane adresowe organu, który wydał decyzję
3. dane adresowe organu odwoławczego
4. oznaczenie decyzji, którą zaskarżamy (powinniśmy podać datę wydania i numer decyzji)
5. uzasadnienie odwołania
6. podpis
7. załączniki

W odwołaniu wystarczy wyrazić niezadowolenie z decyzji. Samo niezadowolenie już jest podstawą do rozpatrzenia naszego odwołania. Pamiętajmy jednak o tym, że prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia odwołania zależy od argumentów, których użyjemy, aby uzasadnić w odwołaniu swoje racje.

Gdy składamy odwołanie w urzędzie, który wydał decyzję, musimy mieć przy sobie kopię odwołania po to, aby urzędnik, który je przyjmie, mógł potwierdzić jego przyjęcie. Jeśli przesyłamy odwołanie pocztą, powinniśmy wysłać je listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania. Od odwołań nie są pobierane opłaty. Odwołanie niesie za sobą skutki dla stron, ponieważ złożenie odwołania w terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji za wyjątkiem tych decyzji, które zostały zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności lub podlegają natychmiastowemu wykonaniu na podstawie ustawy.

Organ administracji ma miesiąc na rozpatrzenie odwołania, po czym musi wydać decyzję, w której:
1. może uchylić decyzję i wydać nową decyzję, w której orzeknie co do istoty sprawy
2. może uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania do organu pierwszej instancji
3. może utrzymać zaskarżoną decyzję
4. może umorzyć postępowanie
Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony, która złożyła odwołanie, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Z lektury artykułu wynika, że złożenie odwołania od decyzji administracyjnej nie jest trudne. Czynnością, która sprawia najwięcej problemów, jest prawidłowe uzasadnienie. Pamiętajmy, że na złożenie odwołania mamy 14 dni. Ten czas można wykorzystać na przestudiowanie przepisów, ewentualnych komentarzy. W końcu naszym celem jest ochrona naszych interesów i pomyślne załatwienie sprawy przed urzędem.

Małgorzata Karolczyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz