Solidar Śląsko Dąbrow

Wypowiedzenie umowy o pracę – casus 2

Stan faktyczny:
W związku z likwidacją stanowiska pracy pracodawca zamierzał rozwiązać stosunek pracy. Pracownik odmówił przyjęcia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu, na którym została uczyniona wzmianka o tym fakcie. Podczas rozmowy kadrowy nie informował pracownika o sposobie i terminie złożenia odwołania od wypowiedzenia do sądu. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę nie zostało mu doręczone w inny sposób. Pracownik złożył odwołanie do sądu, nie zachowując tygodniowego terminu do złożenia powództwa wynikającego z art. 264 § 1 k.p.

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z art.265§ 1 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie dokonał – bez swojej winy – w terminie czynności, sąd pracy na jego wniosek postanowi o przywróceniu uchybionego terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Wypowiedzenie jest dokonane pracownikowi w momencie, w którym doszło ono do niego w sposób pozwalający zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy, choćby pracownik odmówił zapoznania się z nim – art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1998 r. I PKN 501/97).

W wyroku z dnia 13 grudnia 1996 r., I PKN 41/96 (OSNP 1997 nr 15, poz. 268) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że „odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p. w związku z art. 264 § 1 k.p.), nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu”.

Podobną kwestią zajmował się Sąd Najwyższy w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 14 marca 2004 r., I PK 429/03 stwierdzającym, że: „Pracownik, który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę o pracę, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy ani powołać się na to, że pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania”.

Sąd Najwyższy utrwalił swój pogląd w wyroku z dnia 18 kwietnia 2011 r. III PK 56/10, w którym czytamy: „Pracownik, który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę o pracę, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy ani powołać się na to, że pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania”.

Wniosek:
Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną, której skutek nie zależy od naszej zgody. Nieprzyjęcie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy pozbawia pracownika możliwości skutecznego zgłoszenia roszczenia i rozpoznania sprawy przed sądem pracy.

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Dodaj komentarz