Solidar Śląsko Dąbrow

Emerytury pomostowe i rekompensata

Ustawa o emeryturach pomostowych stanowi, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która przed 1 stycznia 1999 roku przepracowała chociaż jeden dzień w warunkach szczególnych oraz przepracowała przynajmniej jeden dzień po 2008 roku. Praca w warunkach szczególnych przed 1999 rokiem, to praca, która była objęta wykazem A lub B znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Natomiast praca wykonywana po 2008 roku to praca w warunkach szczególnych w świetle ustawy o emeryturach pomostowych.
Aby uzyskać prawo do emerytury, staż pracy w wyżej wymienionych warunkach musi wynosić 15 lat. Muszą to być tak zwane czyste lata pracy, czyli okresy pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, w których nie uwzględnia się chorobowego oraz okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Od powyższej reguły jest wyjątek, czyli art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych, który umożliwia nabycie prawa do emerytury pomostowej osobie, która po 2008 roku nie pracowała w ogóle w warunkach szczególnych. Warunkiem otrzymania takiej emerytury jest 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych, przy czym staż pomiędzy 1999 a 2008 rokiem musi wynikać z wykonywania pracy w warunkach szczególnych, którą obecna ustawa o emeryturach pomostowych kwalifikuje właśnie za pracę w warunkach szczególnych. Oczywiście należy przy tym pracować w warunkach szczególnych przed 1999 rokiem, wedle starych zasad (opisanych powyżej).
Osoby, które nie spełnią warunków wymaganych do uzyskania emerytury pomostowej, a pracowały przed 1 stycznia 2009 roku w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mają prawo do rekompensaty.
Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat. Prace takie ubezpieczony musiał wykonywać przed dniem 1 stycznia 2009 roku. Rekompensata przysługuje osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 roku.
Jak wspomniano jednym z warunków otrzymania rekompensaty jest praca przez okres 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ustalając ten okres ZUS bierze pod uwagę tylko te okresy pracy, które są uznane za pracę w szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rekompensata będzie zatem dotyczyła osób, których stanowiska pracy, nie zostały zaliczone po 2008 roku do warunków szczególnych na zasadach obecnej ustawy o emeryturach pomostowych.
Rekompensata ustalana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy składaniu przez osobę zainteresowaną wniosku o emeryturę. Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego obliczonego na dzień 1 stycznia 1999 roku. Rekompensata podlega waloryzacjom przewidzianym dla kapitału początkowego. Rekompensata obliczana jest według wzoru określonego w ustawie o emeryturach pomostowych.
Wniosek o rekompensatę należy złożyć łącznie z wnioskiem o emeryturę. Rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury pomostowej albo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wysokość rekompensaty wyliczana jest według wzoru określonego w ustawie o emeryturach pomostowych. Wysokość rekompensaty uzależniona jest m.in. od:
– udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS,
– długości okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
– obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy,
– wieku osoby ubiegającej się o rekompensatę, ukończonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
Osoba ubiegająca się o rekompensatę powinna do wniosku o emeryturę dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wystawione przez pracodawcę, u którego była zatrudniona lub przez jego następcę prawnego, na podstawie posiadanej przez ten podmiot dokumentacji osobowej.
Małgorzata Karolczyk-Pundyk

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo

tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz