Solidar Śląsko Dąbrow

Czy muszę płacić abonament RTV?

Wczoraj otrzymałam wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu rtv na kwotę ponad 900 zł. Czy mogę tego nie płacić? Czy mogę wyrejestrować odbiornik i już wcale nie płacić abonamentu rtv, jeżeli opłacam już telewizję kablową? (Bożena R.)

Obowiązek rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uregulowany jest w ustawie o opłatach abonamentowych oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Obowiązek ten polega na zobowiązaniu każdego, kto posiada sprawny odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny do rejestracji takiego odbiornika w terminie nie większym niż 14 dni od jego nabycia oraz do wnoszenia opłat abonamentowych. Uiszcza się jedynie jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby posiadanych odbiorników w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie. To samo dotyczy przedsiębiorstw.

Niestety w ostatnim czasie Poczta Polska S.A. coraz częściej wysyła osobom mającym zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne wezwania do zapłaty za zaległy, niezapłacony abonament RTV. Chodzi tutaj szczególnie o osoby, które zarejestrowały odbiornik, ale nie opłacały abonamentu. Należy pamiętać, że ustawa dała Poczcie Polskiej uprawnienia kontrolne (jednak wyraźnie nie wyszczególnia w jaki sposób miałyby być one przeprowadzane), dzięki którym upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej będą także kontrolować wszystkie inne osoby, czy posiadają one sprawny odbiornik. W razie kontroli pracownik Poczty Polskiej powinien przedstawić cel wizyty, okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych i legitymację służbową, a także dowód osobisty, jeżeli kontrolowany tego zażąda. Natomiast osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, a w razie stwierdzenia przez kontrolera posiadania niezarejestrowanego odbiornika, będzie się to wiązało z koniecznością zapłacenia kary w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu.

Nieuregulowane zaległości za abonament RTV należy zapłacić w terminie podanym w wezwaniu, gdyż w przeciwnym razie będzie wiązało się to z ustanowieniem tytułów wykonawczych i przekazaniem ich do egzekwowania przez właściwe urzędy skarbowe. Abonent nie może bronić się tym, że przykładowo dokonywał opłat na rzecz telewizji kablowej, gdyż nie będzie to zwalniało go to z obowiązku opłacania abonamentu, ponieważ w przypadku abonamentu chodzi o używanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie o oglądanie emitowanych programów. Należy jednak pamiętać, że Poczta Polska może dochodzić zaległego abonamentu najwyżej za okres pięciu lat.

W ustawie przewidziana jest także grupa osób zwolniona z opłat za abonament. Do tej grupy należą między innymi: osoby bezrobotne, niewidome, niesłyszące, pobierające zasiłek lub świadczenia przedemerytalne, otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną, osoby, które ukończyły 75 lat oraz takie, które spełniają kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i inne. Zwolnienie z opłat nie jest automatyczne i wymaga od osoby uprawnionej przedstawienia w urzędzie pocztowym oświadczenia i odpowiednich dokumentów potwierdzających przyczynę jej zwolnienia, na którą się powołuje. Istotne jest, że w przypadku spełnienia przesłanek uprawniających do zwolnienia z opłat abonamentowych RTV, abonent zwolnieniony jest z opłat za abonament dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał on potwierdzenie o zwolnieniu.

Warto pamiętać, że oprócz zwolnienia z opłat za abonament możliwe jest także jego umorzenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości lub odsetek abonamentowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwe jest jedynie w szczególnych sytuacjach udokumentowanych względami społecznymi lub losowymi. Oczywiście każdy może również wyrejestrować odbiornik, jeżeli go nie posiada i wtedy nie będzie musiał płacić abonamentu. W nawiązaniu do powyżej opisanego uprawnienia kontrolnego i możliwości nałożenia kary przez Pocztę Polską należy podkreślić, że zgodnie z prawem wyrejestrować odbiornik można tylko wtedy kiedy faktycznie nie mam się takiego urządzenia w domu. Wyrejestrowania można dokonać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie pocztowym lub za pośrednictwem internetu, jednak wyrejestrowanie w żaden sposób nie będzie skutkowało umorzeniem zaległości z tytułu niezapłaconego abonamentu.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w sprawie abonamentu RTV lub pełnej listy osób zwolnionych z opłat za abonament RTV w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz