Solidar Śląsko Dąbrow

Czy można zmienić nazwisko lub imię?

Proszę Państwa! Gdy przedstawiam się, to wszyscy śmieją się z mojego nazwiska. Nie wiem co robić, czy mogę zmienić moje nazwisko, którego nienawidzę? Proszę o pomoc. (Karina C.)

Prawo polskie, na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska, przewiduje możliwość zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko, polegające na tym, że dotychczasowe imię lub nazwisko zostanie zamienione na inne, bądź dokonana zostanie zmiana ich pisowni. Zgodnie z przepisami zmiana imienia lub nazwiska możliwa jest jedynie na wniosek zainteresowanego, kierowany do kierownika urzędu stanu cywilnego (lub jego zastępcy) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, natomiast w przypadku braku takiego miejsca – właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

Należy pamiętać, że wniosek o zmianę imienia lub nazwiska musi zostać oparty na ważnych względach, które wnioskodawca szczegółowo powinien opisać we wniosku. Ustawa wskazuje, że do takich ważnych powodów mogą należeć między innymi: posiadanie „imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka”, zamiana na imię lub nazwisko używane w życiu codziennym lub zmiana imienia lub nazwiska na takie, które zostało zmienione bezprawnie (np. w czasach komunizmu). Proszę pamiętać, że katalog ważnych powodów wskazanych w ustawie nie ma charakteru wyczerpującego, co oznacza, że możliwe jest wskazanie także innych ważnych przesłanek.

Co do zasady osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska może dowolnie decydować o jego brzmieniu. Ustawa jednak wprowadza pewne ograniczenie dotyczące zmiany nazwiska, w którym przewiduje, że wniosek o zmianę nazwiska nie będzie podlegał uwzględnieniu, jeżeli będzie on dotyczył zmiany na nazwisko „historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku”.

Właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego w drodze wydanej decyzji może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska lub taki wniosek odrzucić. W przypadku jego odrzucenia, organem odwoławczym będzie wojewoda.

Należy pamiętać, że zmiana nazwiska obojga rodziców rozciągać się będzie na małoletnie dzieci. Natomiast jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego rodzica, to możliwe będzie rozciągnięcie tej zmiany także na dziecko, o ile drugi z rodziców wyrazi na to zgodę (brak zgody będzie dopuszczalny jeżeli drugi z rodziców nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje, nie jest znany lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej). Gdy dziecko ukończyło 13 lat, konieczna będzie również jego zgoda na zmianę nazwiska.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. W godzinach pracy departamentu można zawsze zadzwonić na Infolinię CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38 lub 32 43 43 105 i skonsultować swój problem prawny ze specjalistą CDO24. W dni wolne od pracy oraz po godzinie 16.30 uruchomiony jest także telefon alarmowy, dla osób potrzebujących porady prawnej w nagłych wypadkach.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz