Solidar Śląsko Dąbrow

Reklamacja i gwarancja

Kupiłeś/ kupiłaś towar w sklepie i okazało się, że jest uszkodzony lub podczas używania zepsuł się. Chcesz złożyć reklamację. Czy wiesz czym różni się gwarancja od rękojmi? Czym jest niezgodność towaru z umową?

Sprzedaż konsumencka to umowa sprzedaży rzeczy ruchomej zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Konsument to osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). Tej ustawy nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, gazu, wody, chyba, że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości. Nawet jeśli kupujemy coś dla siebie i bierzemy to na „firmę”, czyli na działalność gospodarczą, nie jesteśmy konsumentem, a do transakcji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeśli jesteśmy konsumentem mamy prawo do złożenia reklamacji, jeżeli towar, który kupiliśmy, w chwili wydania jest niezgodny z umową. Jeśli taką niezgodność stwierdzimy w ciągu 6 miesięcy od zakupu, przyjmuje się, że ta niezgodność istniała w chwili wydania towaru.

Towar niezgodny z umową to taki, który:
– nie ma zagwarantowanych przez sprzedawcę właściwości (np. telewizor nie ma odpowiedniej funkcji, buty nieprzemakalne przemakają),
– nie spełnia norm jakościowych (np. buty po tygodniu nam się rozpadną),
– towar się zepsuje nie z naszej winy (np. kupujemy aparat fotograficzny, którego po miesiącu nie da się uruchomić),
– towar został przez sprzedawcę w ramach umowy sprzedaży nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony,
– towar nie nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany (np. kosiarką do trawy nie da się skosić trawy),
– gdy właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju (np. papa dachowa przemaka).

Pojęcie niezgodności z umową jest bardzo szerokie, dlatego mogą występować też niezgodności innego typu, niż te, które podano powyżej. Jeśli stwierdzimy niezgodność towaru z umową, możemy złożyć reklamację w miejscu, gdzie towar został kupiony. W tym miejscu mamy prawo żądać albo nieodpłatnej naprawy towaru, albo wymiany na nowy.

To kupujący decyduje, czy chce towar wymienić, czy naprawić. Sprzedawca nie może sam decydować, czy towar wymieni, czy naprawi. Jednak jeżeli wymiana towaru nie jest możliwa, pozostaje naprawa. Nieodpłatność naprawy to także zwrot kosztów ponownego dostarczenia towaru, robocizny, demontażu.

Po zgłoszeniu reklamacji sprzedawca ma termin do 14 dni od zgłoszenia na ustosunkowanie się do roszczenia. Jeśli się nie ustosunkuje, to znaczy, że uznaje naszą reklamację. Jeśli nie ma możliwości wymiany towaru na nowy albo naprawy, wtedy mamy prawo żądać obniżenia ceny lub możemy odstąpić od umowy. Co do obniżenia ceny – w tym wypadku towar wadliwy pozostaje naszą własnością, a sprzedawca oddaje nam tę kwotę, o którą obniżona zostaje cena. Odstąpienie od umowy oznacza, że powstaje sytuacja taka, jakby nigdy nie było tej sprzedaży. Czyli sprzedawca musi zwrócić nam kwotę jaka została przez nas zapłacona za towar.

Zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy można się domagać, gdy:
1. Sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę ani naprawę, ponieważ jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów,
2. Naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie (ten czas nie jest nigdzie określony – tutaj chodzi o przeciętny czas potrzebny na realizację naprawy lub wymiany),
3. Naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności.
Uznaje się, że zwrotu pieniędzy bez żądania wymiany lub naprawy możemy się domagać jedynie, gdy ta naprawa lub wymiana naraża nas na znaczne niedogodności.

UWAGA: Sprzedawca nie odpowiada za wady, które były kupującemu wiadome w chwili zawarcia umowy lub takie, które przy rozsądnym ocenianiu towaru kupujący powinien był zauważyć.

Termin na złożenie reklamacji?
Każdą rzecz możemy reklamować w terminie 2 lat od zakupu. Jednak od dnia stwierdzenia konkretnej wady mamy 2 miesiące na reklamację u sprzedawcy. Jeśli kupiliśmy rzecz używaną, wtedy strony umowy sprzedaży mogą zgodnie skrócić termin dwuletni do roku. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację nieodpłatnie. Nieodpłatne rozpatrzenie jest jego obowiązkiem, gdy reklamacja jest uzasadniona i nieuzasadniona.

Czym jest gwarancja?
Gwarancja to oświadczenie gwaranta (zazwyczaj będzie to sprzedawca lub producent towaru) zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym (np. karta gwarancyjna) bądź w reklamie, odnoszące się do zakupionego towaru. Takie oświadczenie musi zawierać obowiązki gwaranta, prawa i obowiązki kupującego, związane z sytuacją, kiedy towar będzie wadliwy. Nie uważa się za gwarancję takiego oświadczenia, w którym gwarant (czyli zazwyczaj sprzedawca bądź producent) nie określa swoich obowiązków.

Obowiązkiem sprzedającego jest wydanie dokumentu gwarancyjnego (czyli np. karty gwarancyjnej). W gwarancji muszą znajdować się podstawowe informacje, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela, czas trwania i terytorialny zakres gwarancji (na przykład, że jest ona udzielona na 5 lat i obowiązuje na terytorium RP). W gwarancji powinno też być napisane, że nie ogranicza ona ani nie wyłącza twoich roszczeń wynikających z niezgodności towaru z umową, czyli tych roszczeń, o których jest napisane powyżej.

Podsumowując, tryb składania reklamacji wygląda tak:
– składamy reklamację do 2 miesięcy od zauważenia niezgodności towaru z umową (na przykład telewizor przestał działać),
– składając reklamację oświadczamy, czy żądamy naprawy czy wymiany,
– czekamy 14 dni na ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji,
– jeśli sprzedawca uznał reklamację, czekamy na naprawę lub wymianę,
– jeśli nie opłaca się towaru naprawić albo wymienić, albo naprawa lub wymiana nie zostały dokonane w odpowiednim czasie, wtedy mamy prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Jeśli sprzedawca nie uznaje reklamacji, a my uważamy, że reklamacja jest zasadna, mamy prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego lub do miejskiego rzecznika konsumentów, który pomoże nam dochodzić roszczeń od sprzedawcy.

Zawsze możemy reklamować towar na podstawie ustawy. Gwarancja jest uprawnieniem przyznanym nam przez sprzedawcę lub producenta. On może jej udzielić lub nie. Zazwyczaj gwarancja obejmuje tylko pewne elementy towaru, a nie tak jak w przypadku ustawy – całość. Do tego terminy wynikające z gwarancji oraz wskazany tam tryb dochodzenia roszczeń może być inny niż w ustawie. Na przykład może się w niej znajdować obowiązek dokonywania przeglądów towaru pod rygorem utraty gwarancji.

Nasza rada: bardziej opłaca się reklamować na podstawie ustawy, ponieważ zazwyczaj uprawnienia z niej wynikające są szersze niż te, które są zawarte w gwarancji. Jednak zanim złożymy reklamację, należy przeczytać gwarancję – może się okazać, że korzystniej jest reklamować na podstawie gwarancji.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz