Solidar Śląsko Dąbrow

Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Prace nad Kontraktem dla Województwa Śląskiego, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych oraz założenia nowej ustawy emerytalnej –  m.in. tym kwestiom poświęcone były obrady X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dabrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyły się 26 kwietnia w Katowicach.

W sprawozdaniu  z działalności Zarządu Regionu złożonym delegatom Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności zaznaczył, że ostatnie kilkanaście miesięcy były bardzo trudnym okresem dla całego województwa śląskiego, szczególnie dla przemysłu ciężkiego w naszym regionie. Wymienił najważniejsze działania i akcje protestacyjne organizowane przez śląsko-dąbrowską Solidarność w tym okresie. W swoim wystąpieniu sporo miejsca poświęcił porozumieniu zawartemu między związkami zawodowymi i rządem 17 stycznia 2015 roku. Podkreślił, że choć do dzisiaj nie zostało ono w pełni zrealizowane, pozwoliło uratować dziesiątki tysięcy miejsc pracy. – Przez wiele miesięcy rząd  ówczesnej premier Ewy Kopacz oszukiwał mieszkańców naszego regionu i wiele elementów styczniowego porozumienia wciąż czeka na realizację. Jednak to dzięki temu porozumieniu uratowaliśmy 5 z 6 kopalń, które wówczas przeznaczone były do likwidacji i daliśmy możliwość godnej pracy dla reszty kopalń Kompanii Węglowej. To porozumienie dało też oddech zakładom Bumar-Łabędy, które były wtedy na skraju upadłości oraz wszystkim hutom i stalowniom w Polsce, gdyż dzięki temu porozumieniu została m.in. obniżona akcyza na energię dla hutnictwa – mówił Kolorz.

Kontrakt dla Śląska
Jednym z elementów porozumienia zawartego 17 stycznia 2015 roku była kwestia opracowania nowego Kontraktu dla Śląska, czyli kompleksowego programu wszechstronnego rozwoju województwa śląskiego. Koncepcja stworzenia takiego programu została zainicjowana przez śląsko-dąbrowską Solidarność. Jak przypomniał Dominik Kolorz, choć ówczesny rząd koalicji PO-PSL nie wywiązał się z deklaracji dotyczącej Kontraktu złożonej w porozumieniu 17 stycznia, obecnie w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego trwają prace nad założeniami tego dokumentu. – Tu chodzi o rozwój województwa śląskiego w perspektywie co najmniej dwudziestoletniej. WRDS powołała z inicjatywy Solidarności specjalny zespół złożony z naukowców i ekspertów, który do połowy lipca ma przygotować założenia Kontraktu – powiedział przewodniczący.

Podkreślił, że Kontrakt dla Województwa Śląskiego powinien stać się elementem tzw. „planu Morawieckiego” czyli rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. – „Plan Morawieckiego” jest dobry, ale ze smutkiem obserwuję, że oprócz polskiego kombajnu o Śląsku nie ma tam nic. Jeżeli przyjmiemy Kontrakt dla Województwa Śląskiego jako partnerzy społeczni w województwie, powinien on stać się on aneksem  do tego programu. To będzie takie powiedzenie „sprawdzam” obecnej ekipie rządzącej w kwestii jej intencji wobec naszego województwa – wskazał szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Ustawa emerytalna
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, który jest delegatem na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w swoim wystąpieniu zapowiedział, że Solidarność będzie domagała się realizacji umowy programowej podpisanej przed wyborami prezydenckimi z ówczesnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie Andrzejem Dudą. Dotyczyła ona m.in.  podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy. – Nadszedł czas na realizację porozumienia. My na to nie czekamy, tylko tego się domagamy – dodał.

Przewodniczący Solidarności mówił też o pracach Rady Dialogu Społecznego. Za najważniejsze osiągnięcia RDS uznał m.in. wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 12 zł dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz wypracowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych w sprawie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych.

Odniósł się też do projektu ustawy o związkach zawodowych. Podkreślił, że znajdują się w nim rozwiązania postulowane przez Solidarność. Są to m.in. możliwość zrzeszania się w związki zawodowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych oraz wprowadzenie reprezentatywności związków zawodowych. – Nie może być tak, że związek zawodowy, który liczy 10 członków w zakładzie 10-tysięcznym będzie miał takie same prawa jak związek, który zrzesza 40 czy 50 proc. załogi – powiedział.

Uchwała ws. TTIP
W trakcie zjazdu delegaci przyjęli uchwałę zobowiązującą Zarząd Regionu do podjęcia działań protestacyjnych przeciwko umowie TTIP  (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). – W ocenie delegatów ta opracowywania w tajemnicy przed opinią publiczną umowa ma na celu zwiększenie uprawnień międzynarodowych korporacji kosztem ograniczenia praw pracowniczych, konsumenckich i obywatelskich. Narusza też w sposób oczywisty suwerenność państw-członków Unii Europejskiej w dziedzinie stanowienia prawa w obszarze m.in.  rynku pracy, przemysłu oraz handlu i usług, w tym usług publicznych. Stawia wielkie korporacje ponad państwa narodowe. TTIP grozi utratą przeszło miliona miejsc pracy w krajach UE, ograniczeniem praw pracowniczych oraz pogorszeniem warunków pracy i płacy – podkreślono w uchwale.

WZD upoważniło Zarząd Regionu do wystąpienia do krajowych władz związku i do przedstawicieli najwyższych władz państwowych, a także do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z apelem o podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu doprowadzenie do przerwania przez negocjacji ws. TTIP w obecnej formule.

Apel do prezydenta
Delegaci ocenili, że postulat obniżenia wieku emerytalnego i powiązania go ze stażem pracy wciąż nie został zrealizowany w sposób satysfakcjonujący dla większości społeczeństwa, a projekt ustawowych zmian w tym obszarze przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP Andrzej Dudy odbiega od oczekiwań pracowników i członków związku.  – WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwraca się z apelem do Pana Prezydenta Andrzej Dudy o podjęcie działań mających na celu realizację przedwyborczych zapowiedzi w sposób zgodny z oczekiwaniami pracowników i członków naszego związku – podkreślono w apelu do prezydenta przyjętym jednogłośnie podczas obrad WZD.

Realizacja porozumienia
WZD przyjęło również jednogłośnie kierowane do premier Beaty Szydło stanowisko ws. realizacji wszystkich zapisów porozumienia zawartego 17 stycznia 2015 roku pomiędzy stroną rządową a reprezentantami strony społecznej. –  Aby osiągnąć założony w porozumieniu cel, czyli uzdrowienie sytuacji społeczno-gospodarczej w najbardziej zagrożonych dziedzinach gospodarki w naszym regionie, niezbędne jest wypełnienie całości zobowiązań podjętych przez stronę rządową 17 stycznia 2015 roku, w tym w szczególności  tych, które dotyczą powstania Kontraktu dla Województwa Śląskiego, jak również wsparcia dla przemysłu energochłonnego oraz przemysłu zbrojeniowego w naszym regionie – czytamy w dokumencie.

Niska emisja
W kolejnych stanowiskach delegaci opowiedzieli się też m.in. za zwiększeniem środków budżetowych na działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz zaapelowali do władz samorządowych, aby pod pretekstem walki z tzw. niską emisją nie eliminowały najtańszego nośnika energii, jakim jest węgiel, przestrzegając przed dramatycznymi konsekwencjami tego działania. Przypomnieli, że za tzw. niską emisję co najmniej w 50 proc. odpowiada transport samochodowy. – W ocenie WZD wszelkie programy na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji powinny się opierać przede wszystkim na zastępowaniu starych instalacji grzewczych nowoczesnymi, wysokosprawnymi, niskoemisyjnymi kotłami węglowymi oraz na zwiększeniu kontroli nad jakością paliwa spalanego w ogrzewnictwie indywidualnym. Spalanie węgla o odpowiednich parametrach jakościowych w nowoczesnych kotłach jest skuteczną i jednocześnie najtańszą metodą walki z niską emisją – podkreślono w stanowisku WZD.

Nowi członkowie ZR
Podczas WZD wybrano też dwóch nowych członków Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Są to Bogdan Syposz, przewodniczący Solidarności w kopalni Bolesław Śmiały oraz Mirosław Grzywa, który kieruje biurem terenowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach.

ak,łk,ny

Dodaj komentarz