Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność ostrzega ministra

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz i szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik  protestują przeciwko próbom złamania porozumienia gwarantującego, że Skarb Państwa zachowa większość akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wysłali list do ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego, w którym ostrzegają przed skutkami złamania tego porozumienia.

– Przed debiutem giełdowym zawarte zostało porozumienie, które mówi,  że zgodnie z postanowieniami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, upublicznienie zostanie przeprowadzone w sposób gwarantujący utrzymanie przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji spółki , czyli 50% +1  akcja. Jednocześnie w porozumieniu znalazł się zapis mówiący o tym, że po upublicznieniu akcji spółki postanowienia strategii  będą w pełni przestrzegane. Odpowiedni zapis w tej sprawie znalazł się też w statucie spółki – przypomina Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

– Pierwszym krokiem do złamania tego porozumienia było umieszczenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.w „Planie Prywatyzacji na lata 2012-2013”. Teraz pojawiają się kolejne informacje o tym, że rząd w ramach uzgodnień miedzyresortowych chce doprowadzić do stworzenia warunków, które umożliwią sprzedaż kolejnych akcji JSW i w konsekwencji pozbycie się większościowego pakietu akcji JSW, gwarantowanego w porozumieniu i zapisanego w strategii dla górnictwa – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej „S”.

– Chcemy z całą stanowczością podkreślić, że wszelkie kroki zmierzające do złamania tej gwarancji spotkają się nie tylko ze zdecydowaną reakcją sygnatariuszy porozumienia z ramienia strony społecznej JSW, ale również przedstawicieli struktur związkowych NSZZ Solidarność, którzy wspierali stronę społeczną JSW S.A. podczas negocjacji przed debiutem giełdowym spółki – napisali w liście do ministra Mikołaja Budzanowskiego Dominik Kolorz i Jarosław Grzesik.

Zaznaczyli, że pracownicy Kompanii Węglowej  S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. uważnie obserwują sytuację w JSW S.A.  – Złamanie umów i gwarancji danych stronie społecznej JSW S.A. doprowadzi do całkowitej utraty wiarygodności strony rządowej jako uczciwego partnera dialogu społecznego. W konsekwencji doprowadzi to do sytuacji, w której jakiekolwiek próby upublicznienia akcji bądź sprzedaży tych spółek spotkają się z czynnym sprzeciwem strony społecznej. Świadomość politycznych, ekonomicznych i społecznych skutków tego sprzeciwu powinna skłonić resort Skarbu Państwa do zrewidowania swojego postępowania i konsultacji planów wobec wszystkich spółek węglowych ze stroną społeczną – podkreślili przewodniczący w liście.

W miniony poniedziałek wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział, że zmiany strategii dla górnictwa, które umożliwiałby sprzedaż  przez Skarb Państwa ponad 50 proc. akcji górniczych spółek byłyby przedwczesne. Zastrzegł, że przygotowanie takich rozwiązań wymagałoby najpierw dialogu z partnerami społecznymi. Zdystansował się tym samym od słów swojego zastępcy Tomasza Tomczykiewicza, który w ubiegły piątek poinformował, że resort gospodarki w porozumieniu z ministerstwem skarbu przygotował już projekt stosownych zmian w strategii.

pełna treść listu

Dodaj komentarz