Solidar Śląsko Dąbrow

Pytania o punkty karne

Nie przyjęłam mandatu za przekroczenie prędkości.Zgodnie z taryfikatorem powinnam otrzymać 6 punktów karnych. Policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie. Rozprawa się jeszcze nie odbyła, a na wniosku nie było informacji ani żadnej wzmianki na temat punktów karnych. Czy punkty zostały umorzone, czy jak otrzymam wyrok skazujący, dostanę także punkty?

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 488). Ewidencję punktów karnych prowadzi Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Punkty są naliczane na podstawie tak zwanego „ostatecznego wpisu”. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Niemniej przed wydaniem powyżej wskazanego rozstrzygnięcia, do ewidencji wprowadza się niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia rozstrzygnięciem. Dlatego do czasu wydania prawomocnego wyroku punkty są jakby w zawieszeniu, czyli są wpisane, ale nie wywołują skutków, ponieważ zalicza się dopiero te punkty, które są wpisane wpisem ostatecznym. Punkty są wpisane, mimo że nie ma o nich wzmianki na wyroku lub we wniosku o ukaranie.

Jak można zmniejszyć liczbę punktów karnych za wykroczenie drogowe?

Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku tak zwanych młodych kierowców 20 punktów.

Kierowca wpisany do ewidencji może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Szkolenie takie organizuje dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego według określonego programu. Dyrektor WORD pot­wierdza odbycie szkolenia, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierowcę dyrektor WORD niezwłocznie przesyła Komendantowi Wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Kierowcy wpisanemu do ewidencji po przedstawieniu przez niego zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora WORD, właściwy dla miejsca zamieszkania ewidencjonowanego Komendant Wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

UWAGA: Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

UWAGA: Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24.

Proszę pamiętać, że kierowca może uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk

W razie wątpliwości co do powyższego tekstu zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.
www.kancelaria-porada.pl
biuro@kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460

 

Dodaj komentarz