Solidar Śląsko Dąbrow

Opodatkowanie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym

Niejednokrotnie pracodawcy lub zakładowe organizacje związkowe tworzą pracownikom możliwość udziału w wyjazdach integracyjnych. Koszty wycieczki mogą zostać poniesione w całości przez organizatora, ale też mogą zostać poniesione częściowo przez samych uczestników i np. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Udział w tego rodzaju wyjeździe można uznać za swoistą korzyść odniesioną przez pracownika, dlatego powstaje wątpliwość, czy nie wiąże się z tym konieczność odprowadzenia podatku dochodowego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: pdof), przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentny, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepisy prawne nie definiują pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”, dlatego konieczne jest sięgnięcie w tym zakresie do orzecznictwa sądowego. Wyrokiem z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) rozstrzygnął rozbieżności pojawiające się wcześniej w wyrokach sądów administracyjnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opodatkowaniu może podlegać wyłącznie takie świadczenie, które spełnia łącznie trzy warunki, tj: pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie, zostało spełnione wyłącznie w jego interesie i pozwoliło uniknąć wydatków, które w przeciwnym razie musiałby ponieść, a także świadczenie to powinno przynosić wymierną korzyść, którą da się przypisać konkretnemu pracownikowi.

W przypadku wyjazdów integracyjnych nie ma możliwości jednoznacznego wyliczenia korzyści, jaką odniósł dany pracownik. Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia, czyli obliczenie przychodu, musi bowiem dotyczyć konkretnego pracownika i konkretnej korzyści, którą uzyskał, a nie zbioru osób, którym przyznano wspólną pulę środków do rozdysponowania. Wobec tego, nie jest możliwe matematyczne wyliczenie przysporzenia osiągniętego przez danego pracownika, ani tym bardziej obliczenie na tej podstawie należnego do zapłaty podatku dochodowego. W tej sytuacji nie byłoby prawidłowe także podzielenie ogólnego kosztu wycieczki przez liczbę jej uczestników, gdyż wyliczona wartość pieniężna nie będzie każdorazowo adekwatna do uzyskanego przez pracownika przysporzenia, podczas gdy podstawą opodatkowania może być tylko przysporzenie rzeczywiste, a nie hipotetyczne (wyrok TK z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13).

Podsumowując, wyjazd integracyjny nie powoduje powstania przychodu, dlatego nie może powstać także obowiązek podatkowy.

Anna Trojnar-Słomska
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Dodaj komentarz