Solidar Śląsko Dąbrow

Projekt trzeba upowszechnić

Związkowcy z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, największej struktury branżowej w związku, podjęli decyzję o przystąpieniu do porozumienia partnerskiego, zawartego przed tygodniem pomiędzy śląsko-dąbrowską Solidarnością a Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 
Najważniejszym celem porozumienia zawartego pomiędzy związkowcami a pracodawcami są wspólne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz warunków pracy i płac pracowników w Polsce. – To świetny pomysł i jako ogólnokrajowa struktura zamierzamy go upowszechniać w całym kraju. Tym samym nadamy mu ogólnopolski charakter, bo nie ma takiego regionu, w którym nie mielibyśmy organizacji zakładowej – mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący SGiE. 
 
Zdaniem Grajcarka interesy pracowników i pracodawców nie zawsze są i nie muszą być rozbieżne. Przewodniczący jest przekonany, że jeśli pracodawcy będą wzbogacać to porozumienie swoimi propozycjami, a organizacje związkowe będą wnosić do niego najlepsze merytoryczne rozwiązania dla pracowników, to razem będą się doskonale uzupełniać. – Rozbieżności pomiędzy nami występują najczęściej przy stole negocjacyjnym. A to porozumienie zawarte zostało w celu wspólnego działania, w którym obie strony mają swój interes. Bo jeśli nie będzie się wiodło pracodawcom, to i pracownicy będą tracić pracę. To porozumienie daje nam możliwość aktywnego działania na rzecz wzmacniania praw zarówno jednych, jak i drugich – przekonuje Kazimierz Grajcarek. Przewodniczący deklaruje też, że w ramach porozumienia związkowcy z SGiE swoje działania zamierzają skoncentrować na ograniczeniu nadmiernej władzy polskich urzędów nad przedsiębiorstwami. – Chcemy, by urzędnik nie był tym, który firmę może zrujnować i spowodować w zakładzie zwolnienia pracowników. On powinien być tym, który jej pomaga -uważa Grajcarek. 
 
Porozumienie partnerskie pomiędzy śląsko-dąbrowską Solidarnością a Federacją MSP zostało podpisane 26 lutego. W obszarze dotyczącym warunków pracy i płacy polskich pracowników strony zobowiązały się do współpracy na rzecz wprowadzenia klauzuli regulującej i dokładnie określającej wzrost świadczeń pracowników w stosunku do wzrostu wskaźnika PKB na głowę mieszkańca w Polsce. W obszarze związanym z warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw śląsko-dąbrowska Solidarność wraz z Federacją MSP będą współpracować na rzecz wprowadzenia zmian w prawie zmierzających do zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz uproszczenia przepisów podatkowych z zachowaniem formuły, że zasady naliczania podatku muszą być jasne i czytelne dla każdego podatnika. Domagają się także wprowadzenia zasady, że w przypadku niejasności przepisów prawo zawsze będzie interpretowane na korzyść obywatela. Sygnatariusze zobowiązali się też do wzajemnego popierania wszelkich inicjatyw społeczno-politycznych, których celem będzie naprawa systemu polityczno-gospodarczego w Polsce, łącznie ze zmianą ordynacji wyborczej. 
 
Porozumienie ma otwartą formułę. Przystępować do niego mogą inne organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz stowarzyszenia społeczne. 
 
Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zrzesza blisko 8 tys. przedsiębiorców i stowarzyszeń pracodawców. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia ponad 70 proc. wszystkich polskich pracowników.
 
bea

Dodaj komentarz