Solidar Śląsko Dąbrow

Eko-Wystawa

Ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych i rozwój selektywnej zbiórki odpadów – to najważniejsze cele gospodarki odpadami w województwie śląskim, wyznaczone przez unijne dyrektywy. Konferencja o gospodarce odpadami w regionie, jej finansowaniu i spodziewanych zmianach w prawie zorganizowana została przy okazji jubileuszowej X Eko-Wystawy „Ciepło przyjazne środowisku. Budownictwo – Systemy grzewcze – Wnętrza – Ogród”.
Jej inicjatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Poważna dyskusja o tym, co można zrobić efektywnie i skutecznie, aby nasze śmieci nie zasypały nas, jest dowodem wspólnej odpowiedzialności wobec najważniejszych dziś wyzwań dla środowiska, zarówno w skali każdej gminy jak i całego kraju – powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes Funduszu, inaugurując konferencję.
Anna Wrześniak, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podkreśliła, że w 2008 roku w województwie śląskim zebrano około 1,3 mln ton odpadów komunalnych, co stawia je na drugiej pozycji w kraju. – 90 proc. odpadów trafiło na składowiska komunalne, a jedynie 10 proc. zostało poddanych procesom sortowania i kompostowania – powiedziała. Jej zdaniem, „bomba śmieciowa” najszybciej może wybuchnąć właśnie w województwie śląskim, gdzie na stosunkowo małej powierzchni zbieranych jest ok. półtora miliona ton odpadów rocznie. – Mimo, że zrobiono już bardzo dużo w zakresie poprawy gospodarki odpadami, wciąż wiele nam brakuje do osiągnięcia standardów europejskich. Dlatego potrzebne są pilne i radykalne zmiany w tej dziedzinie – powiedziała Anna Wrześniak.
Wśród działań porządkujących gospodarkę odpadami w regionie wymieniła dążenie do odbioru całości odpadów komunalnych, ich selektywną zbiórkę i zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypiska. Zwróciła też uwagę na konieczność konsekwentnego ograniczania liczby składowisk odpadów komunalnych oraz wyłączenia z eksploatacji tych wysypisk, które nie spełniają wymagań prawnych i technicznych. – Obecnie na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 30 składowisk spełniających wszystkie wymagania techniczne, dwa obiekty są w trakcie prac dostosowujących je do obowiązujących standardów. Kilka z istniejących składowisk pełni funkcje ponadlokalne – dodała. Jednym z najważniejszych wyzwań wciąż pozostaje selektywna zbiórka odpadów. Z zaprezentowanych w trakcie konferencji danych wynika, że obecnie 70 proc. gmin znajdujących się w województwie śląskim wdrożyło system selektywnego zbierania odpadów.
Jerzy Ziora z Wydziału Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego przyznał, że ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych, selektywna zbiórka oraz odzysk odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, to najważniejsze cele gospodarki odpadami, wytyczone również przez unijne dyrektywy. – Będzie to niemożliwe bez zasadniczych zmian, polegających na stworzeniu efektywnego i spójnego kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z wprowadzeniem termicznego ich utylizowania – powiedział Jerzy Ziora. W trakcie konferencji zaprezentowany został szczegółowy raport z prac resortu środowiska w zakresie uregulowań dotyczących gospodarki odpadami, zwłaszcza zmian przewidywanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Agnieszka Konieczny

Jubileuszowa X Eko-Wystawa

zorganizowana została przez Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe w Raciborzu w nowych halach i obiektach wystawienniczych. – To kolejny krok by Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń proekologicznych w województwie śląskim i w kraju – mówi Piotr Biernat rzecznik prasowy WFOŚiGW. W czasie, gdy dorośli przyglądali się ekspozycjom lub przysłuchiwali dyskusji o gospodarce odpadami, dzieci brały udział w przygotowanych dla nich zabawach i konkursach.

11 regionów kompleksowej gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami w województwie śląskim zakłada stworzenie 11 regionów, w których prowadzona będzie kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. W skład regionu mają wchodzić m.in. składowisko do unieszkodliwiania odpadów, kompostowania, sortownia, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, takich jak: baterie, chemikalia, sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz przeterminowane leki. W niektórych regionach mają powstać spalarnie.

źródło: prezentacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Dodaj komentarz