Solidar Śląsko Dąbrow

Wynagrodzenie za przestój produkcyjny z powodu upałów

Pracownikom, którzy ze względu na przestoje spowodowane ograniczeniami dostaw energii elektrycznej nie mogą wykonywać swoich codziennych obowiązków, ale pozostają w dyspozycji pracodawcy i w gotowości do podjęcia pracy, należy się wynagrodzenie.  

W ostatnich dniach ze względu na ograniczenie dostaw prądu coraz więcej zakładów zmuszonych jest do wprowadzania przerw w produkcji. Ograniczenia te są spowodowane wysokimi temperaturami powietrza i niskim stanem wód, co utrudnia chłodzenie bloków energetycznych.

Taka sytuacja miała miejsce m.in. w firmie Bitron w Sosnowcu, w CMC Zawiercie oraz w  siemianowickiej spółce Coveris Rigid Polska, produkującej jednorazowe opakowania na żywność. – Maszyny zostały zatrzymane o godz. 10.00 i nie pracowały do godz 22.00. W tym czasie utrzymana była tylko niewielka część urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa – mówi Adam Flakus, przewodniczący zakładowej Solidarności. Podkreśla, że zapowiedzi dyrekcji dotyczące zatrzymania produkcji wzbudziły niepokój wśród pracowników. – Ludzie nie wiedzieli jak się mają zachować. Pytali, jakie mają prawa i czy należy im się za ten czas wynagrodzenie. Sprawa została rozwiązana w ten sposób, że pracodawca zaproponował pracownikom wzięcie urlopów, ale nikogo do niczego nie zmuszał. Osoby, które nie chciały skorzystać z tego rozwiązania pozostały na terenie zakładu, część z nich zajęła się konserwacją maszyn i urządzeń – mówi przewodniczący.

Kwestie dotyczące wynagrodzenia za czas przestojów reguluje art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Stanowi on, że pracownikowi, który był gotowy do podjęcia pracy, ale nie mógł tego zrobić z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się wynagrodzenie. Jego wysokość powinna zostać ustalona na podstawie miesięcznych lub godzinowych stawek osobistego zaszeregowania. Jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony, wówczas pracownik powinien otrzymać 60 proc. wynagrodzenia. – W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów – czytamy w Kodeksie pracy.

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność podkreśla, że Kodeks pracy uzależnia prawo do otrzymania wynagrodzenia za przestój od łącznego spełnienia trzech przesłanek: przeszkoda w wykonywaniu pracy musi nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracownik powinien być gotowy do wykonywania pracy,
przestój nie jest zawiniony przez pracownika. Przeszkodami w wykonaniu pracy są takie zdarzenia, które zakłócają proces jej świadczenia, np. niedostarczenie materiałów, awaria maszyn, systemu komputerowego lub brak dopływu energii. – To, czy pracodawca ponosi winę za ich wystąpienie, czy też nie nie ma żadnego znaczenia – wyjaśnia prawnik.

aga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.