Solidar Śląsko Dąbrow

Wsparcie dla budowy ekologicznej instalacji w Koksowni Radlin

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł finansowo kwotą 80,7 mln zł niskooprocentowanej pożyczki budowę instalacji oczyszczania ze związków siarki i amoniaku gazu koksowniczego w Koksowni Radlin. Gaz będzie wykorzystywany jako paliwo w powstającej elektrociepłowni.

Umowę umożliwiającą udzielenie dofinansowania podpisali 1 września w siedzibie JSW Koks w Zabrzu wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz członkowie zarządu JSW Koks Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyński. Preferencyjną pożyczkę przekazano w ramach programu „Energia Plus”, wprowadzonego z myślą o zmniejszaniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawie jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Budowa instalacji KRAiC (katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa) pozwoli na oczyszczanie nadwyżek gazu koksowniczego wykorzystywanego później jako paliwo gazowe w jednostce kogeneracyjnej nowej ciepłowni. Umożliwi to produkcję ciepła zarówno na potrzeby Koksowni Radlin, jak i odbiorców zewnętrznych (Miasto Radlin i Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. – KWK ROW Ruch Marcel). Efektem spalania gazu ma być również produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa oraz na sprzedaż.

Instalacja KRAiC w Radlinie pozwoli między innymi na zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie niezawodności odsiarczania gazu koksowniczego, usprawnieniu procesów demineralizacji wody dla układów istniejących kotłów i nowych chłodnic gazu oraz schładzanie pary wodnej. Ponadto zapewni wieloletnią, bezawaryjną i bezpieczną pracę ekologicznej instalacji. Dzięki zastosowaniu m.in. nowych urządzeń, pomp, nowej kolumny odkwaszającej, zmniejszy się zużycie wody, a gaz koksowniczy będzie oczyszczony zgodnie ze standardami BAT (Best Available Technology).

Budowa elektrociepłowni w Koksowni Radlin została ujęta w planach „Programu dla Śląska”– jednego z kluczowych projektów przewidzianych w rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Nowoczesna elektrociepłownia opalana oczyszczonym gazem koksowniczym docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, będącą własnością Polskiej Grupy Górniczej. To kluczowe dla Grupy Kapitałowej JSW zadanie w celu wykorzystania 100 proc. nadwyżki gazu koksowniczego przez spożytkowanie go jako paliwa gazowego do spalania w jednostce kogeneracji, tj. bloku energetycznym o mocy ok. 28 MWe (produkcja energii elektrycznej i ciepła). Energia i ciepło wykorzystane będzie na potrzeby własne oraz na sprzedaż ich nadmiaru odbiorcom zewnętrznym. Dzięki inwestycji zabezpieczone w ciepło zostanie miasto Radlin, a dodatkowo dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technologiczne rozwiązań mieszkańcy uzyskają czystsze powietrze. Dzięki realizacji proekologicznej inwestycji w Radlinie gaz koksowniczy, który do tej pory był w znacznej części bezproduktywnie spalany w pochodni bezpieczeństwa, wykorzystany zostanie do wytwarzania energii elektrycznej, pary technologicznej i ogrzewania wody dla mieszkańców i KWK Marcel.

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: materiały JSW Koks