Solidar Śląsko Dąbrow

Układ zbiorowy w Kolejach Śląskich

30 października w spółce Koleje Śląskie podpisany został Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dokument reguluje kwestie związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników, wprowadza przejrzysty wykaz stanowisk i obowiązujących na nich stawek płac oraz eliminuje różnice w zarobkach pracowników wykonujących podobne czynności.

O wprowadzenie ZUZP zabiegały dwie organizacje związkowe: NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy Maszynistów. – Rozmowy z pracodawcą były bardzo trudne, trwały ponad dwa lata. Wynegocjowany dokument jest kompromisem między oczekiwaniami pracowników i propozycjami pracodawcy – mówi Mariusz Samek, przewodniczący Solidarności w Kolejach Śląskich.

Samek podkreśla, że w układzie zawarto ważne zapisy dotyczące sposobu zatrudniania pracowników. – Pracodawca będzie mógł podpisać z pracownikiem tylko jedną umowę na czas określony, która nie może przekroczyć okresu dłuższego niż 12 miesięcy. Druga umowa musi zostać zawarta na czas nieokreślony – informuje Mariusz Samek.

ZUZP reguluje też kwestie związane z pracą w nocy i w niedziele. Praca w równoważnym systemie czasu pracy będzie mogła być wykonywana tylko przez dwie kolejne noce, trzecia noc musi być wolna. Zgodnie z ZUZP dobowy odpoczynek pracowników został wydłużony z 11 do 12 godzin. Ustalono także, że pracownicy będą mogli pracować tylko przed dwie niedziele z rzędu, następna niedziela musi być dniem wolnym.

Wraz z ZUZP podpisany został protokół dodatkowy, który stanowi integralną część tego dokumentu. Samek zaznacza, że ustalenia protokołu dodatkowego będą realizowane sukcesywnie w kolejnych latach, w zależności od sytuacji ekonomicznej firmy. Są to m.in. zapisy dotyczące wprowadzenia dodatku za pracę w niedziele i święta w wysokości 30 proc. stawki zasadniczej pracownika oraz wprowadzenia dodatku stażowego.

Mariusz Samek dodaje, że zapisy ZUZP obligują pracodawcę do corocznego omawiania ze stroną społeczną zasad polityki płacowej. Decyzje dotyczące realizacji zapisów protokołu dodatkowego będą podejmowane podczas tych rozmów.

W Kolejach Śląskich zatrudnionych jest ponad 1000 pracowników, do Solidarności należy 30 proc. załogi. Spółka obsługuje przewozy regionalne w województwie śląskim.

aga
źródło foto:commons.wikimedia.org/therud

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.