Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność powołała sztab protestacyjno-strajkowy

11 stycznia konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy. To efekt braku realizacji postulatów związku oraz lekceważenia dialogu społecznego przez rządzących. 
 
Decyzję o powołaniu sztabu poprzedziło spotkanie przedstawicieli krajowych, regionalnych i branżowych struktur związku z reprezentującą Radę Ministrów, szefową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Minister Rafalska zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególne resorty odniosą się pisemnie do postulatów NSZZ Solidarność.
 
Jednym z głównych zarzutów wobec rządzących podnoszonych przez związkowców, jest coraz gorsza kondycja dialogu społecznego w Polsce, co przejawia się m.in. postępującą marginalizacją Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele „S” wskazali również na nierówne traktowanie przez rząd postulatów płacowych poszczególnych grup zawodowych w sferze budżetowej. – Ci, którzy prowadzą dialog nie otrzymują nic, a wygrywają tylko ci, którzy wychodzą na ulicę. Mówimy dość dzieleniu pracowników budżetówki – powiedział w jednym z telewizyjnych wywiadów Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. 
 
Podczas spotkania z minister Rafalską reprezentanci poszczególnych struktur związku wskazywali również na lekceważenie postulatów strony społecznej w innych obszarach m.in. w zakresie kształtowania cen energii dla odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych, a także przeciwdziałania skutkom unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.
 
and
źródło foto:solidarnosc.org.pl
 
Postulaty związku:
NSZZ Solidarność wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:
Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych. 
Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długolet-
nich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30-krotności.
Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
 
Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.
 
źródło: stanowisko KK z dn. 11.12.2018 roku
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *