Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w JSW Koks

Po 1750 zł brutto jednorazowej nagrody otrzymają  w listopadzie pracownicy JSW Koks. To jeden z efektów porozumienia zawartego 30 września pomiędzy pracodawcą a Solidarnością w JSW Koks. Strony uzgodniły też, że przystąpią do wypracowania jednolitego układu zbiorowego pracy dla całej grupy. Porozumienie doprowadziło do zawieszenia sporu zbiorowego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, będącej częścią JSW Koks.

Powodem trwającego od czterech miesięcy sporu zbiorowego w dąbrowskiej firmie było
m.in. wypowiedzenie przez pracodawcę układu zbiorowego pracy, zamiar pozbawienia załogi wielu uprawnień oraz niewypłacenie pracownikom nagród z zysku za 2013 rok i premii za pierwszy kwartał tego roku. – To był długi spór, ale na szczęście w ciężkie mediacje włączyli się świetni negocjatorzy. Z ich pomocą wypracowywaliśmy kompromisowe rozwiązania. W rezultacie wywalczyliśmy pieniądze dla ludzi z całej grupy JSW Koks i ustaliliśmy termin negocjacji nad pakietem gwarancji socjalnych oraz nowym, jednolitym dla pracowników obu zakładów układem zbiorowym pracy – informuje Zenon Fiuk, przewodniczący Solidarności w JSW Koks.

Do 10 listopada załogi połączonych na początku roku w JSW Koks dąbrowskiej Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu otrzymają jednorazowe nagrody pieniężne na łączną kwotę 4,5 mln zł. Nagroda brutto na pracownika wyniesie 1750 zł.
W porozumieniu uzgodniono też, że w styczniu 2015 roku rozpoczną się negocjacje na temat nowego układu zbiorowego pracy, wspólnego dla pracowników z obu zakładów.

Równolegle zapoczątkowane zostaną rozmowy na temat pakietu gwarancji socjalnych dla pracowników JSW Koks nie objętych ochroną pakietu funkcjonującego w zabrzańskim kombinacie. W zamian obie strony poszły się na ustępstwa. Do 30 listopada 2016 roku związkowcy zawiesili żądania sporu zbiorowego dotyczące zawarcia pakietu gwarancji socjalnych, a pracodawca zobowiązał się, że w tym okresie nie będzie wypowiadał pracownikom umów o pracę z przyczyn leżących po jego stronie. – Mamy blisko dwa lata na wypracowanie tych dokumentów. Nowy ZUZP będziemy tworzyć na bazie układu obowiązującego w zabrzańskiej koksowni do 2021 roku, ale oprócz zapisów w nim zawartych, zamierzamy  wprowadzić do niego wiele innych, korzystnych dla załóg obu zakładów – zapowiada Fiuk.

Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej i Kombinat Koksochemiczny w Zabrzu zatrudniają blisko 2,6 tys. pracowników.

bea

 

Dodaj komentarz