Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w AMP

150 zł dodatku brutto do wynagrodzenia, nagroda układowa w wysokości 450 zł i nagroda roczna wynosząca tysiąc złotych – to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego, podpisanego 16 kwietnia przez Zakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland.

Negocjacje płacowe w koncernie rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. – To były bardzo trudne rozmowy. Tym bardziej że pracodawca nie proponował podwyżek. Jego zamiarem było wręcz obniżenie wynagrodzeń pracowników AMP. Udało się to zablokować. Jednak nie mogę powiedzieć, że wypracowane rozwiązania są satysfakcjonujące. Stanowią duży kompromis, zarówno ze strony pracodawcy, jak i związków. Istotne jest to, że pracownicy otrzymają choć częściową rekompensatę wciąż rosnących kosztów utrzymania – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej.

Zgodnie z porozumieniem pracodawca przeznaczy na wzrost funduszu wynagrodzeń kwotę stanowiącą iloczyn 150 zł i liczby pracowników AMP objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Kwota 150 zł brutto będzie wypłacana w formie dodatku układowego wraz z wynagrodzeniem. Do dodatku upoważnieni są pracownicy pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 kwietnia 2014 roku.  Wypłacona zostanie także jednorazowa nagroda układowa w wysokości 450 zł dla każdego pracownika objętego ZUZP, który 1 kwietnia 2014 roku pozostawał w zatrudnieniu w koncernie.

Dodatkowo w 2014 roku pracownicy otrzymają nagrodę roczną w wysokości 1 tys. zł. za wkład w funkcjonowanie spółki. Nagroda ta wypłacona zostanie w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 500 zł wypłacona zostanie zaliczkowo wraz z wynagrodzeniem za czerwiec. Kolejna rata wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za sierpień.

Do nagrody rocznej uprawnieni są pracownicy objęci ZUZP, którzy przepracowali cały 2013 rok. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy w 2013 roku z powodu urlopu wychowawczego czy nieobecności nieusprawiedliwionej, wysokość nagrody zostaje pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc w 2013 roku. Nagrodę roczną otrzymają również pracownicy, którzy nie przepracowali w AMP całego 2013 roku, ale przed zatrudnieniem świadczyli pracę na rzecz AMP w spółkach: AMP Oddział w Zdzieszowicach, ZEN sp. z o. o., Grupa Manpower i ABC sp. z o. o.

ak

 

Dodaj komentarz