Solidar Śląsko Dąbrow

Patologie w agencjach pracy tymczasowej

Przewodniczący Solidarności Piotra Duda zaapelował do premier Ewy Kopacz o zmianę obowiązującego prawa dotyczącego funkcjonowania agencji pracy tymczasowej i doprowadzenie do wyeliminowania patologii związanych z działalnością tych firm.  

Szef związku podkreślił, że agencje pracy tymczasowej miały pomagać ludziom poszukującym pracy w zdobyciu stałego zatrudnienia, a zamiast tego, korzystając z luk w prawie przez wiele lat utrzymują pracowników w stanie permanentnej tymczasowości. – Pracownik tymczasowy, bez względu na ograniczenie czasowe, bywa jednak wielokrotnie kierowany do tego samego pracodawcy użytkownika przez różne agencje pracy tymczasowej. W ten sposób praca tymczasowa może trwać nawet kilka lat na rzecz tego samego podmiotu i nie ma to już nic wspólnego z tymczasowym charakterem pracy – czytamy w apelu do premier Kopacz.

W 2013 roku inspektorzy PIP przeprowadzili 163 kontrole w agencjach pracy tymczasowej i u 186  pracodawców, korzystających z usług agencji. W podmiotach tych pracę tymczasową świadczyło blisko 30 tys. osób. Aż 11 sprawdzonych agencji działało nielegalnie, bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa.

W agencjach pracy tymczasowej inspektorzy najczęściej wskazywali na uchybienia w zakresie sporządzania na piśmie uzgodnień między agencją, a pracownikiem (33 proc. skontrolowanych agencji). W co piątej  umowie zawartej między pracownikiem tymczasowym a agencją stwierdzono błędy. Aż 12 proc. umów cywilnoprawnych podpisana została w warunkach, w których pracownik powinien otrzymać umowę o pracę. U 44 proc. skontrolowanych pracodawców użytkowników inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Piotr Duda w liście do premier Kopacz przypomniał, że agencje pracy tymczasowej działają w Polsce już ponad 10 lat i zatrudniają ponad pół miliona ludzi. Ich oferta nie dotyczy głównie ludzi młodych poszukujących pracy sezonowej, a w dużej mierze kobiet 50+, których sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna. Dodał, że w maju 2012 roku NSZZ Solidarność przekazał ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi projekt ustawy ograniczającej patologie w funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowej. – Przekazujemy Pani Premier ponownie ten dokument i apelujemy o pilne zajęcie się sprawą. To gotowe i kompletne rozwiązania, ale zawsze jesteśmy otwarci na ewentualne konsultacje – zaznaczył Piotr Duda.

aga

foto:pixabay.com
 

 

Dodaj komentarz