Solidar Śląsko Dąbrow

Komisja Krajowa: Zablokować „Fit for 55”

Działania na rzecz zablokowania pakietu „Fit for 55”, wyegzekwowanie od rządu realizacji porozumienia w sprawie wzrostu płac w oświacie oraz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaopatrzenia emerytalnego pracowników służb mundurowych. To były kluczowe tematy posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 5 i 6 października w Jarnołtówku.

Zaprezentowany w lipcu tego roku „Fit for 55” to przygotowany przez unijnych komisarzy pakiet regulacji, które mają pozwolić Unii Europejskiej do 2030 roku zredukować emisję CO2 o 55 proc. w stosunku do roku 1990. Dokument liczy ok. 4500 stron, ale jego zawartość można zawrzeć właściwie w jednym zdaniu – wszystkie produkty i usługi mające jakikolwiek związek z emisją CO2 będą bardzo drogie lub zostaną zakazane.

To gigantyczne zagrożenie
Podczas obrad w Jarnołtówku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko, w którym wezwała polski rząd do zablokowania pakietu „Fit for 55”. W ocenie KK pakiet ten stanowi gigantyczne zagrożenie dla polskiej i unijnej gospodarki oraz dla poziomu życia mieszkańców państw członkowskich. – Najbardziej dotkliwie jego negatywne skutki odczują uboższe kraje UE, takie jak Polska. „Fit for 55” będzie mieć skrajnie szkodliwy wpływ na niemal wszystkie gałęzie gospodarki oraz codzienne życie obywateli – czytamy w stanowisku.

W ocenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” obowiązkiem polskiego rządu jest podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz zablokowania pakietu „Fit for 55” oraz wyegzekwowanie od Komisji Europejskiej przedstawienia kompleksowej analizy kosztów tego pakietu. Niektóre szacunki mówią, że koszt wdrożenia „Fit for 55” może przekroczyć 5 bln euro. Dla porównania całkowity budżet Next Generation EU, czyli unijnego funduszu odbudowy, który ma wesprzeć państwa członkowskie dotknięte pandemią Covid-19, wynosi „zaledwie” 800 mld euro, czyli przeszło 5-krotnie mniej.

Konieczne zmiany w EU-ETS
W stanowisku Komisja Krajowa wezwała też polski rząd do jak najszybszej interwencji na forum Unii Europejskiej w sprawie koniecznych zmian w systemie handlu emisjami EU-ETS. Zwróciła uwagę, że koszt zakupu pozwolenia na na emisję 1 tony CO2 na początku 2018 roku wynosił ok. 8 euro. Obecnie wzrósł blisko 8-krotnie przekraczając poziom 60 euro. Unijny rynek handlu emisjami stał się rynkiem całkowicie spekulacyjnym, nad którym instytucje UE straciły jakąkolwiek kontrole. – Rosnące w niespotykanym tempie ceny uprawnień emisyjnych wymuszają tempo transformacji, któremu przemysł nie jest i nie będzie w stanie sprostać. Zamiast zapowiadanej sprawiedliwej transformacji, niebawem będziemy więc mieli do czynienia z masową likwidacją przedsiębiorstw i miejsc pracy. W obliczu powyższego bezwzględnie konieczne jest doprowadzenie do stabilizacji, obniżenia lub choćby zamrożenia cen uprawnień emisyjnych – podkreślono w stanowisku Komisji Krajowej.

Wsparcie dla nauczycieli
Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko, w którym domaga się od rządu realizacji zapisów porozumienia z kwietnia 2019 roku w sprawie wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z średnią płacą w gospodarce narodowej. Członkowie KK wyrazili też sprzeciw wobec planów resortu edukacji dotyczących wydłużenia czasu pracy nauczycieli, gdyż doprowadzi to do likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w oświacie.

Wniosek do Trybunału
W trakcie obrad w Jarnołtówku Komisja Krajowa podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników służb mundurowych (dotyczy to m.in. policji, straży pożarnej czy służby więziennej). Zdaniem członków KK zapisy tej ustawy naruszają konstytucyjną zasadę równego traktowania i niedyskryminacji wobec osób znajdujących się w sytuacji relewantnej (chodzi o jednakowe warunki pracy i służby) i powinny one być traktowane tak samo.

ny
źródło foto:tysol.pl