Solidar Śląsko Dąbrow

Interpretacja podatkowa

Każdy podatnik, jeśli ma wątpliwości co do stosowania przepisów o podatkach, może wystąpić do urzędu skarbowego o interpretację podatkową. W tym artykule omówimy interpretację indywidualną. Tę interpretację opiera się na ocenie stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Urząd może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Aby wystąpić o interpretację podatkową należy złożyć specjalny formularz ORD-IN, ORD-IN/A. Wniosek o wydanie interpretacji jest odpłatny. Opłata wynosi 40 zł. Opłatę trzeba wpłacić w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku – najlepiej wnieść opłatę wraz z wnioskiem. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zostać złożony do dyrektora odpowiedniej izby skarbowej.

UWAGA: Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana. Zaznaczam, że od interpretacji można się odwołać do WSA, a nie do Ministra.

UWAGA: W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zwrot nienależnej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Jeśli wniosek jest nieopłacony, pozostaje się go bez rozpoznania. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. Od daty doręczenia stronie interpretacji, liczy się termin na wniesienie skargi do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

UWAGA: Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Interpretacje wydają organy podatkowe, zgodnie ze swoją właściwością, np.  wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Wnioskodawca może zastosować się do interpretacji, nawet jeśli została zaskarżona, ale najpóźniej do czasu doręczenia organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną.  To działanie nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również nieuwzględnienie jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Jeśli interpretacja zostanie zmieniona przez WSA, to należy stosować się do orzeczenia WSA.

W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:
1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia orzeczenia sądu administracyjnego, podając jednocześnie informacje, z jakim dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku wynikającego z uchylonej przez orzeczenie interpretacji. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie, o którym pisaliśmy powyżej, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

 

 

Dodaj komentarz