Solidar Śląsko Dąbrow

Będą zmiany w Karcie Nauczyciela

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska przedstawiła oświatowym związkom zawodowym projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Zmiany dotyczą m.in. zniesienia tzw. godzin karcianych i utworzenia rejestru nauczycieli ukaranych zakazem pracy z dziećmi i młodzieżą. Nowela ma wejść w życie 1 września 2016 roku.

– Rezygnacja z godzin karcianych to jeden z najważniejszych postulatów Solidarności. Jego realizację PiS zapowiedziało już w kampanii wyborczej, a premier Beata Szydło potwierdziła w swoim expose – mówi Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Przypomnijmy, tzw. godziny karciane są to dwie dodatkowe lekcje w tygodniu w szkole podstawowej i w gimnazjum oraz jedna w szkole ponadgimnazjalnej, które nauczyciel powinien przeprowadzić ponad tzw. pensum. Chociaż nie są one zaliczane do podstawowego czasu pracy, ich realizacja powinna zostać udokumentowana. W ocenie związkowców nałożenie na nauczycieli obowiązku przepracowania dodatkowych godzin, było naruszeniem praw tej grupy zawodowej zapisanych w Karcie Nauczyciela.

Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych
Jedna z rządowych propozycji zmian dotyczy utworzenia centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Gromadzone w nim będą dane o nauczycielach prawomocnie pozbawionych prawa do wykonywania zawodu lub zwolnionych z zakazem podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą przez okres 3 lat. – Rejestr ma być narzędziem wspomagającym dyrektorów szkół i placówek oświatowych podczas zatrudniania nauczycieli. Jako Solidarność nie kwestionujemy potrzeby stworzenia takiej bazy danych. Jej powstanie wynika m.in. z konieczności dostosowania przepisów polskich do prawa unijnego. Dane o nauczycielach, na których zostały nałożone kary dyscyplinarne, mogą być wymieniane między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej – wyjaśnia przewodniczący oświatowej Solidarności w regionie.

Kolejne propozycje zmian
Podczas styczniowego spotkania z szefową resortu edukacji przedstawiciele „S” zgłosili dwie propozycje zmian, które ich zdaniem również powinny zostać uwzględnione w projekcie Karty. Pierwsza to przywrócenie uprawnień zapisanych w Karcie Nauczyciela tym wychowawcom w domach dziecka, którzy 1 stycznia 2014 roku zostali ich pozbawieni. Problem ciągnie się od początku 2004 roku, kiedy zmieniona została ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Domy dziecka przestały być wówczas placówkami oświatowymi i zaczęto je traktować jak instytucje pomocy społecznej podległe samorządom. Zatrudnieni w nich wychowawcy musieli zdecydować, czy chcą zostać pracownikami samorządowymi, czy pozostać nauczycielami, których obejmują zapisy Karty. Większość wybrała to drugie rozwiązanie, ale z początkiem 2014 roku poprzedni rząd pozbawił wychowawców praw wynikających z tego dokumentu i wszyscy oni zostali pracownikami samorządowymi. – Koalicja PO-PSL pozbawiła wychowawców w domach dziecka praw nabytych. Czują się oszukani przez państwo. Zabrano im wszystkie uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela, m.in. prawo do urlopu zdrowotnego – mówi Bożena Gładysiewicz, przewodnicząca oświatowej Solidarności w Będzinie. Jak zaznaczają związkowcy, wielu wychowawców straciło również na wynagrodzeniach, które zostały im obniżone przez samorządy.

Ujednolicenie czasu pracy
Kolejną kwestią, którą oświatowa Solidarność chciałaby uregulować w Karcie Nauczyciela, jest ustalenie jednakowego czasu pracy dla wszystkich pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach. Obecnie 20-godzinnym tygodniowym pensum objęci są tylko pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, a zapis ten nie obowiązuje już psychologów i pedagogów szkolnych. O czasie pracy tej grupy pracowników decydują poszczególne samorządy. – Jedne gminy wyznaczają 25 godzin w tygodniu, inne 30 lub 40 – mówi Lesław Ordon. Podkreśla, że w ocenie „S” wszyscy pedagodzy i psychologowie szkolni powinni podlegać jednakowym regulacjom dotyczącym czasu pracy.

aga
źródło foto:pixabay.com

 

Dodaj komentarz