Solidar Śląsko Dąbrow

Ważny wyrok w sprawie jawności wynagrodzeń

„Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę dotycząca jawności wynagrodzeń w Prokuraturze Krajowej. To bardzo ważny wyrok dla wszystkich związków zawodowych działających w sferze finansów publicznych.

W 2019 roku MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwróciła się do Prokuratora Krajowego o udostępnienie informacji publicznej o wynagrodzeniach zasadniczych, premiach, nagrodach oraz udostępnienie zestawienia, ile osób na poszczególnych stanowiskach jest delegowanych do pełnienia obowiązków służbowych w Prokuraturze Krajowej z innych jednostek prokuratury. Wniosek dotyczył asystentów, urzędników i innych pracowników. – Wiedza o poziomie wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach oraz liczbie pracowników jest absolutnie niezbędna do prowadzenia działalności związkowej – mówi Dariusz Kadulski, wiceprzewodniczący „Solidarności” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

Innego zdania był Prokurator Krajowy, który odmówił związkowcom udzielenia informacji publicznej o płacach i zatrudnieniu w podległej mu jednostce. Decyzję tę podtrzymał również Prokurator Generalny. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten wydał korzystny wyrok dla „Solidarności”. Z kolei 8 grudnia ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego i potwierdził, że racja leży po stronie „Solidarności”.

Jak podkreśla Dariusz Kadulski, wyrok NSA ma ogromne znacznie nie tylko dla „Solidarności” działającej w sądach i prokuraturze, ale dla wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w budżetówce. – Jeśli sąd przyznałby rację Prokuratorowi Generalnemu, to oznaczałoby de facto zablokowanie możliwości pozyskiwania informacji o wynagrodzeniach i stanie zatrudnienia nie tylko nam, ale również wszystkim innym organizacjom związkowym działającym w sferze finansów publicznych – zaznacza wiceprzewodniczący.

W uzasadnieniu wyroku NSA potwierdził, że „Solidarność” ma szczególnie istotny interes publiczny w udostępnieniu wnioskowanej informacji publicznej z uwagi na ogólne unormowania prawne odnoszące się do roli, zasad funkcjonowania i rzeczywistych możliwości działania związków zawodowych, a także istotę ich udziału w stosunkach społeczno-gospodarczych oraz kompetencje, jakie na nie nakładają przepisy zbiorowego prawa pracy, a tym samym na rzeczywiste możliwości wpływu na wykorzystanie uzyskanych informacji publicznych dla poprawy funkcjonowania organów administracji publicznej, w tym prawidłowego wydatkowania przez te organy publicznych środków finansowych.

Łukasz Karczmarzyk