Solidar Śląsko Dąbrow

Protest kolejarzy w Warszawie

Około 3 tys. pracowników kolei z całej Polski pikietowało 18 października przed siedzibą PKP w Warszawie. Uczestnicy protestu domagali się utrzymania dotychczasowych uprawnień do świadczeń przejazdowych.

Powodem protestu było podpisanie bez udziału związków zawodowych  porozumienia  pozbawiającego znacznej części ulgowych świadczeń przejazdowych kolejarzy, emerytów i rencistów kolejowych oraz członków ich rodzin z Przewozów Regionalnych oraz spółek tworzonych przez urzędy marszałkowskie. Porozumienie podpisane przez zarząd PKP i Związek Pracodawców Kolejowych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

– Na początku roku Związek Pracodawców Kolejowych wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który regulował zasady uprawnień przejazdowych. W ten sposób zostaliśmy odsunięci od współdecydowania o zakresie realizacji tych świadczeń. W naszym przekonaniu wypowiedzenie układu było świadomym działaniem ZPK i miało na celu pozbawienie kolejarzy uprawnień do ulg przejazdowych – wyjaśnia Stanisław Kokot, rzecznik prasowy kolejarskiej Solidarności.

W trakcie pikiety Stanisław Kokot przypominał, że uprawnienia przejazdowe dla  kolejarzy obowiązują od początku funkcjonowania kolei w Polsce. – To jeden z elementów naszych pensji. Odebranie nam ulg przejazdowych oznaczać będzie ich obniżenie o blisko połowę. Poszkodowani są też emeryci. Co z tego, że nowe porozumienie gwarantuje im 80 proc. ulgi. Do tej pory, zgodnie z zapisami poprzedniego porozumienia z 2009 roku, te ulgi  opłacali im pracodawcy. Teraz sami będą musieli finansować koszty ich wykupu od spółek kolejowych objętych porozumieniem – mówił Kokot.

W petycji, którą od protestujących odebrał Krzysztof Mamiński prezes ZPK, związkowcy zażądali utrzymania dotychczasowych uprawnień przejazdowych dla pracowników kolei, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin na zasadach zawartych w porozumieniu  21 września 2009 r. Na realizację tego postulatu dali zarządowi PKP czas do 25 października. – Niespełnienie powyższego spowoduje wysunięcie żądań płacowych, które będą miały charakter rekompensaty za utratę zakresu świadczeń przejazdowych – napisano w petycji.

Podczas protestu związkowcy zwrócili się również do wszystkich do klubów parlamentarnych z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, polegającej na wprowadzeniu do ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych zapisu regulującego problem świadczeń przejazdowych.

Do Warszawy przyjechało około 500 związkowców z kolejarskiej Solidarności z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Obok Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność organizatorami pikiety były: Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych i Federacja Związków Zawodowych PKP.

Dodaj komentarz