Solidar Śląsko Dąbrow

Kontrole w handlu, w firmach ochroniarskich i agencjach pracy tymczasowej

Badanie zgodności z prawem umów cywilnoprawnych i czasowych umów o pracę, kontrole przestrzegania przepisów w agencjach pracy tymczasowej oraz egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń to niektóre z priorytetów Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku.

2 grudnia Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz zaprezentowała w Sejmie członkom Rady Ochrony Pracy plan działań PIP na 2015 rok. Inspekcja zamierza skontrolować w przyszłym roku 88 tys. podmiotów.

Część zadań PIP w przyszłym roku będzie stanowić kontynuację długofalowych planów przyjętych na lata 2013-2015. Inspekcja zamierza m.in. przeciwdziałać przypadkom zawierania z pracownikami umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Jak podkreślono w programie działania PIP na 2015 rok, kontrole przeprowadzone w poprzednich latach wskazują, że skala tego typu nieprawidłowości narasta oraz że w przyszłym roku tendencja wzrostowa zostanie utrzymana. – W dalszym ciągu zatem podejmowane będą – oprócz kontroli związanych z badaniem skarg, w których poruszono problem zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy – także kontrole planowe w zakładach różnych branż. Ze względu na obserwacje poczynione podczas wcześniejszych kontroli, część działań będzie miała na celu zdiagnozowanie skali nieprawidłowości w dwóch branżach – ochroniarskiej (agencje ochrony osób i mienia) oraz handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem placówek wielkopowierzchniowych – czytamy w dokumencie przygotowanym przez PIP.

Inspekcja planuje również kontrole w zakresie legalności zawierania czasowych umów o pracę. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku na podstawie umów terminowych pracowało 3,2 mln Polaków. – W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, przewidziano czynności kontrolne u pracodawców, których dotyczyły zgłoszone przez pracowników skargi, a także u pracodawców wytypowanych przez inspektorów pracy na podstawie rozpoznania własnego. Ustalenia kontrolne obejmą problematykę zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, z jednoczesnym oszacowaniem skali zatrudnienia na podstawie umów na czas określony w kontrolowanych zakładach – napisano w programie działalności PIP na 2015 rok.

Kolejnym segmentem działalności PIP w przyszłym roku będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy wobec pracowników tymczasowych. Jak wskazuje inspekcja, potrzeba kontroli agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorstw korzystających z ich usług wynika z dynamicznego rozwoju rynku pracy tymczasowej w Polsce i towarzyszących temu rozwojowi nasilenia zjawisk negatywnych polegających na naruszaniu i obchodzeniu przepisów prawa. – Działania PIP w zakresie zatrudnienia tymczasowego mają na celu efektywne eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Przyjęta zasada prowadzenia postępowań kontrolnych wobec obu podmiotów działających w ramach instytucji pracy tymczasowej, tj. agencji zatrudnienia i pracodawcy użytkownika, pozwoli na pełną ocenę przestrzegania praw osób wykonujących pracę tymczasową – czytamy w programie.

PIP zaznaczyła ponadto, że z uwagi na niezadowalający stopień respektowania prawa kontrole obejmą również – podobnie jak w latach ubiegłych – problematykę wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy.

kar
flickr.com/NateGrigg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.