Solidar Śląsko Dąbrow

Biuro Ewidencji Związkowej

Zapraszamy:
– poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
– środa: 7.30 – 16.30
– piątek: 7.30 – 14.30

e-mail: ewidencja@solidarnosckatowice.pl
tel. 32 728 41 44, 32 728 42 15, 32 728 42 13 lub 32 353 84 25 wew. 213, 215

Biuro udziela pomocy w następującym zakresie:

 • Grupom założycielskim, które składają wniosek do ZR o założenie Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” nadaje nr ewidencyjny dla powstałych jednostek związku i rejestruje je w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.
 • Członkom władz organizacji związkowych wydaje:
  • o potwierdzenia rejestru podstawowej jednostki organizacyjnej związku,
  • o potwierdzenia składu władz wykonawczych reprezentujących organizacje związkowe,
  • pomoc i konsultacja przy składaniu wniosku do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru statystycznego: REGON, a także przy zmianie informacji o osobie prawnej.
 • Wydaje na pisemny wniosek członka Związku kopie dokumentów dotyczących przebiegu działalności związkowej zainteresowanego – dla potrzeb związkowych, emerytalnych, itp.
 • Udziela pomocy merytorycznej przy zmianach organizacyjnych i strukturalnych jednostek organizacyjnych Związku.
 • Przygotowuje dla Biur Terenowych i Sekcji Branżowych zestawienia niektórych danych związkowych – odpowiednie dla danych struktur.