Solidar Śląsko Dąbrow

Zwolnienie z cła na zakupy na aukcjach internetowych

Od dawna słyszę od koleżanek o ich zakupach na aukcjach internetowych poza Unią Europejską. Też chciałabym skorzystać z takiej możliwości i zamówić na aukcji internetowej buty z USA, ale nie wiem, jak będzie tutaj wyglądała sprawa z opłatami celnymi. Kiedy nie będę musiała płacić cła? (Elwira M.)
 
W przypadku prywatnych zakupów dokonywanych poza Unią Europejską należy pamiętać o kilku ważnych elementach. Opisywane są tutaj zakupy (nabywanie) towarów w tzw. państwach trzecich (najczęściej są to USA, Chiny i Tajlandia), czyli znajdujących się poza Unią Europejską przez osoby prywatne. Należy pamiętać, że co do zasady przesyłanie towarów do Polski będzie wiązało się nie tylko z koniecznością uiszczenia należności celnych, ale także podatkowych. Oprócz tego proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie towary mogą być nabywane i przesyłane do Polski.
 
Obowiązujące przepisy będą nadawać w niektórych przypadkach przywilej zwolnienia z należności celnych i podatkowych. Warto zatem z praktycznego punktu widzenia rozróżnić zdarzenia, po pierwsze takie, w których towary są nabywane przez osoby prywatne (np. na aukcjach internetowych), a po drugie sytuacje, w których przesyłki przesyłane są osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne (np. prezenty). 
 
W przypadku nabywania towarów przepisy przewidują, że z należności celnych przywozowych zwolnione są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Natomiast przez towary o niewielkiej wartości będzie rozumiało się towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Natomiast zwolnienia takiego nie będzie stosowało się do wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, czy tytoniu i wyrobów tytoniowych. Można zatem wskazać, że zwolnienie od należności celnych dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w UE będzie bezpośrednio zależało od wartości i rodzaju zakupionych towarów. 
 
Oprócz należności celnych, proszę zwrócić uwagę na należności podatkowe. Zatem podatnikami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku takiego importu towarów będą także „osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła”, ale również w takim przypadku, „gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną obniżoną lub zerową stawkę celną. Niemniej ustawa przewiduje także, że „zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium Polski, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro”. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do importu napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych. Ponadto ustawa wskazuje, że zwolnienie to nie będzie dotyczyło towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. 
 
Uwaga! Artykuł nie jest opinią prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed żadnym sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.
 
Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji dotyczących swoich praw i obowiązków w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. 

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

 
 

Dodaj komentarz