Solidar Śląsko Dąbrow

Zmiany w układzie zbiorowym pracy w ArcelorMittal Poland

Korzystniejsze zasady przyznawania dodatku mistrzowskiego oraz możliwość otrzymania premii za szkolenie nowo zatrudnionych pracowników – to najważniejsze zmiany, jakie zostaną wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ArcelorMittal Poland dzięki staraniom NSZZ Solidarność. 
 
Protokół wnoszący korekty do układu zbiorowego pracy został uzgodniony przez przedstawicieli pracodawcy i reprezentantów związków zawodowych działających w AMP 8 września. Do końca tego miesiąca dokument powinien zostać podpisany przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe, a następnie zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 
Jak informuje Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP jedna z najistotniejszych zmian dotyczy kryteriów przyznawania dodatku pracownikom pełniącym funkcję mistrza. Maksymalna wysokość tego dodatku, w zależności od liczby pracowników podległych danemu mistrzowi oraz realizacji powierzonych mu zadań, może wynieść od 300 do 1000 zł. – Te kwoty zostaną obniżone, jeżeli w ocenie przełożonego mistrz nie wykonał powierzonych mu zadań lub w niewystarczający sposób egzekwował przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP – mówi wiceprzewodniczący Solidarności w AMP. 
 
O zmianę kryteriów naliczania dodatku mistrzowskiego zakładowa Solidarność walczyła przez kilka lat. W 2011 roku pracodawca jednostronnie wprowadził kryteria przyznawania dodatku mistrzowskiego, które w ocenie organizacji związkowych i PIP były nieobiektywne. Ustalając wysokość indywidualnego dodatku brano pod uwagę m.in. liczbę wypadków przy pracy i absencję chorobową. – To doprowadziło to do przypadków ukrywania wypadków przy pracy. Zdarzało się też, że pracownicy przychodzili do pracy, pomimo tego że byli chorzy i mieli zwolnienia od lekarza. Walczyliśmy z tą patologiczną sytuacją przez 6 lat – dodaje związkowiec.
 
Kolejna zmiana dotyczy uruchomienia dodatkowego funduszu motywacyjnego. Osoby, które przekazują swoją wiedzę nowo zatrudnionym pracownikom lub wdrażają ich do pracy, będą mogły otrzymać nagrodę z tego funduszu. – Następuje zmiana pokoleniowa, wiele osób odchodzi z firmy, należy zmotywować ich, by chcieli dzielić się swoimi umiejętnościami z nowymi pracownikami – mówi Lech Majchrzak. Zaznacza, że zakładowa Solidarność będzie dążyła do wprowadzenia w firmie stałego dodatku szkoleniowego. –Opieka nad nowo zatrudnionymi pracownikami stanowi dodatkową odpowiedzialność i dodatkowe obowiązki – dodaje związkowiec.
 
Zgodnie z zapisami protokołu do ZUZP podwyższony zostanie także dodatek dla brygadzistów, który maksymalnie będzie mógł wynieść 250 zł miesięcznie. Obecnie maksymalna kwota dodatku brygadzistowskiego to 200 zł.
 
aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.