Solidar Śląsko Dąbrow

Zmiany w układzie zbiorowym pracy w ArcelorMittal Poland

Korzystniejsze zasady przyznawania dodatku mistrzowskiego oraz możliwość otrzymania premii za szkolenie nowo zatrudnionych pracowników – to najważniejsze zmiany, jakie zostaną wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ArcelorMittal Poland dzięki staraniom NSZZ Solidarność. 
 
Protokół wnoszący korekty do układu zbiorowego pracy został uzgodniony przez przedstawicieli pracodawcy i reprezentantów związków zawodowych działających w AMP 8 września. Do końca tego miesiąca dokument powinien zostać podpisany przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe, a następnie zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
 
Jak informuje Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP jedna z najistotniejszych zmian dotyczy kryteriów przyznawania dodatku pracownikom pełniącym funkcję mistrza. Maksymalna wysokość tego dodatku, w zależności od liczby pracowników podległych danemu mistrzowi oraz realizacji powierzonych mu zadań, może wynieść od 300 do 1000 zł. – Te kwoty zostaną obniżone, jeżeli w ocenie przełożonego mistrz nie wykonał powierzonych mu zadań lub w niewystarczający sposób egzekwował przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP – mówi wiceprzewodniczący Solidarności w AMP. 
 
O zmianę kryteriów naliczania dodatku mistrzowskiego zakładowa Solidarność walczyła przez kilka lat. W 2011 roku pracodawca jednostronnie wprowadził kryteria przyznawania dodatku mistrzowskiego, które w ocenie organizacji związkowych i PIP były nieobiektywne. Ustalając wysokość indywidualnego dodatku brano pod uwagę m.in. liczbę wypadków przy pracy i absencję chorobową. – To doprowadziło to do przypadków ukrywania wypadków przy pracy. Zdarzało się też, że pracownicy przychodzili do pracy, pomimo tego że byli chorzy i mieli zwolnienia od lekarza. Walczyliśmy z tą patologiczną sytuacją przez 6 lat – dodaje związkowiec.
 
Kolejna zmiana dotyczy uruchomienia dodatkowego funduszu motywacyjnego. Osoby, które przekazują swoją wiedzę nowo zatrudnionym pracownikom lub wdrażają ich do pracy, będą mogły otrzymać nagrodę z tego funduszu. – Następuje zmiana pokoleniowa, wiele osób odchodzi z firmy, należy zmotywować ich, by chcieli dzielić się swoimi umiejętnościami z nowymi pracownikami – mówi Lech Majchrzak. Zaznacza, że zakładowa Solidarność będzie dążyła do wprowadzenia w firmie stałego dodatku szkoleniowego. –Opieka nad nowo zatrudnionymi pracownikami stanowi dodatkową odpowiedzialność i dodatkowe obowiązki – dodaje związkowiec.
 
Zgodnie z zapisami protokołu do ZUZP podwyższony zostanie także dodatek dla brygadzistów, który maksymalnie będzie mógł wynieść 250 zł miesięcznie. Obecnie maksymalna kwota dodatku brygadzistowskiego to 200 zł.
 
aga
 

Dodaj komentarz