Solidar Śląsko Dąbrow

Zażalenie na bezczynność urzędu

Zdarza się, że z jakiegoś powodu sprawa załatwiana w urzędzie ciągnie się miesiącami. Większość z nas nie wie, że w takiej sytuacji można skorzystać ze specjalnego środka, którego skutkiem jest zdyscyplinowanie urzędu. Ten środek to zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. W dalszej części artykułu będę używać nazwy „zażalenie na bezczynność”.
Urzędy powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, to znaczy w możliwie najkrótszym terminie. Ogólna zasada brzmi, że załatwienie zwykłej sprawy powinno zająć urzędowi najwyżej miesiąc. Sprawy szczególnie skomplikowane powinny zostać załatwione do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast sprawy rozpatrywane w postępowaniu odwoławczym – w jeden miesiąc od dnia złożenia odwołania. Niemniej urząd ma prawo przedłużyć te terminy, pod warunkiem, że zawiadomi o tym stronę postępowania, poda przyczynę zwłoki i wyznaczy termin załatwienia sprawy. Niekiedy urzędy kilkakrotnie przedłużają termin załatwienia sprawy. Załatwienie sprawy oznacza wydanie decyzji administracyjnej (na przykład pozwolenia na budowę), postanowienia lub innego aktu przewidzianego przepisami prawa albo wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania.

Z przekroczeniem terminu do załatwienia sprawy mamy do czynienia wtedy, gdy organ nie wydał decyzji w powyższych terminach lub poinformował stronę o tym, że terminu nie dotrzyma, wskazując jednocześnie nowy termin, który również został przekroczony. Jeśli organ przekroczy termin, masz prawo złożyć zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Zażalenie wnosi się do organu wyższego stopnia nad tym organem, który zajmuje się twoją sprawą.

Co powinno zawierać zażalenie?
– przede wszystkim dane osobowe osoby, która składa zażalenie, takie jak: imię nazwisko, adres zamieszkania,
– dane urzędu, który prowadzi i przekracza termin, czyli jego nazwę i adres,
– jeśli sprawa posiada sygnaturę (czyli numer sprawy), należy ją podać,
– zwięzły opis sprawy, czyli wymienienie jakie czynności i kiedy zostały wykonane,
– wskazanie, kiedy nastąpiła przewlekłość,
– wszystkie twierdzenia powinny być udokumentowane załącznikami w postaci dokumentów,
– w zażaleniu powinno się zażądać stwierdzenia przewlekłości oraz wskazania winnych przekroczenia terminu do załatwienia sprawy.

Należy pamiętać, że kierując pismo do odpowiedniego organu, trzeba podać jego prawidłowe dane adresowe. Jeśli organ uzna skargę za zasadną, wtedy wyznaczy organowi, który zajmuje się sprawą, dodatkowy termin na załatwienie sprawy. Ponadto zarządzi wyjaśnienie powodu przewlekłości oraz ustalenie osób, które ponoszą winę za ten stan. Jeśli zajdzie taka potrzeba organ, który uznał zażalenie, nakaże podjąć środki, których celem jest zapobieżenie powstania przewlekłości w przyszłości. Jeśli organ, na którego działanie złożono zażalenie, wyda decyzję w tym dodatkowym terminie, postępowanie zakończy się. Natomiast, jeśli organ nadal nie wydaje decyzji lub postanowienia (pomimo tego czy uznano zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie za zasadne, czy nie) mamy prawo złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

UWAGA: Taką skargę można złożyć tylko wtedy, gdy złożono wcześniej zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

Skarga do sądu musi zawierać:
– dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania,
– dane organu, który prowadzi sprawę i przekracza termin, czyli jego nazwę i adres,
– jeśli sprawa posiada sygnaturę (czyli numer sprawy), należy ją podać,
– zwięzły opis sprawy, czyli wymienienie jakie czynności i kiedy zostały wykonane,
– kopię zażalenia na bezczynność,
– rozstrzygnięcie organu nadrzędnego co do zażalenia na bezczynność,
– określenie na czym polega naruszenie prawa lub interesu prawnego,
– wskazanie, kiedy nastąpiła bezczynność,
– należy uiścić opłatę za skargę w wysokości 100 zł (na konto sądu lub w kasie odpowiedniego sądu) i załączyć dowód opłaty do skargi,
– skargę należy złożyć w 2 egzemplarzach, ponieważ jeden będzie dla sądu, a drugi dla organu, który przekracza termin.

Wpłacając należność w tytule trzeba podać za co płacimy, czyli w tym wypadku za skargę na bezczynność organu administracji.

Sąd może skargę oddalić albo uwzględnić. Jeśli sąd skargę uwzględni, to nakaże organowi wydać decyzję we wskazanym przez siebie terminie. Jeśli organ nadal nie wyda decyzji, wtedy osoba, która złożyła skargę musi go wezwać do wydania decyzji. W sytuacji, kiedy organ nadal nie wydaje decyzji, mimo tego wezwania, mamy prawo złożyć do sądu skargę w tym przedmiocie z żądaniem wymierzenia grzywny temu organowi.

UWAGA: Powyższe wezwanie organu do wydania decyzji jest konieczne, jeśli chcemy złożyć skargę.

W powyższym postępowaniu nie jest przewidziane prawo do dochodzenia przez stronę postępowania administracyjnego odszkodowania. Podstawą do odszkodowania w tym przypadku jest kodeks cywilny, a konkretnie art. 417 (ze znaczkiem 1) § 3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Postępowanie związane z bezczynnością organu jest dość zawiłe i długotrwałe. Niemniej jednak czasami nie mamy wyjścia i jesteśmy zmuszeni używać niewygodnych dla nas procedur, aby zrealizować nasze interesy w zgodzie z obowiązującym prawem. Nie należy się bać dochodzić swoich praw, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że mamy rację i potrafimy poprzeć to argumentami.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz