Solidar Śląsko Dąbrow

„Zakup” działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

W dzisiejszych czasach sporym zainteresowaniem cieszą się rodzinne ogrody działkowe, w tym możliwość posiadania własnej działki na terenie takiego ogrodu. Dlatego też coraz więcej na rynku można spotkać ofert kupna-sprzedaży takich działek.

Na wstępie tych rozważań należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w omawianej sytuacji nie mamy do czynienia z typową umową kupna-sprzedaży nieruchomości w postaci działki. Poszczególni działkowcy nie są bowiem właścicielami tych działek. Posiadają oni jednak prawo do działki, a więc stosowny tytuł prawny, który uprawnia ich do korzystania z danej działki. Dlatego też strony, a więc zbywca (czyli dotychczasowy działkowiec) i nabywca działki, zamiast umowy kupna sprzedaży, zawierają ze sobą umowę przeniesienia praw do działki. Taka umowa zawarta być musi w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi, w związku z powyższym konieczna w tym wypadku będzie wizyta u notariusza.

Samo zawarcie takiej umowy to jednak nie wszystko. Skuteczność przeniesienia prawa do działki zależy bowiem od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Dlatego też przyjęte zostało, iż taką umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, po jednej dla stron. Natomiast ostatni egzemplarz zostaje dołączony do wniosku o zatwierdzenie zawartej umowy, który nabywca składa do konkretnego stowarzyszenia ogrodowego, na terenie którego „nabył działkę”. We wniosku tym wskazać również należy ustaloną przez strony w umowie „cenę nabycia działki”, która tak naprawdę jest wynagrodzeniem przysługującym zbywcy za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Warto na marginesie zauważyć, iż oprócz konieczności zapłaty stosownego wynagrodzenia dla zbywcy, uiszczenia wskazanych opłat notarialnych, po stronie nabywcy pozostanie również obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych.

Następnie stowarzyszenie, w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania stosownego wniosku, składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Co istotne bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia tych praw. Natomiast odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić jedynie z ważnych powodów i pod rygorem nieważności musi zostać sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać stosowne uzasadnienie.

Z chwilą zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, nabywca wstępuje w prawa i obowiązki zbywcy w zakresie ustanowionego tytułu prawnego do działki, zastępując zbywcę jako strona umowy dzierżawy działkowej wiążącej go z danym ogrodem działkowym.

Należy zauważyć, iż nabywca nie musi równocześnie zostawać członkiem danego stowarzyszenia ogrodowego. Nie będąc jednak członkiem, nie będzie on miał możliwości uczestniczenia w organizowanych przez to stowarzyszenie zebraniach, na których ustala się m.in. wysokość opłat, do których uiszczania zobowiązany jest każdy z działkowców.

Martyna Bugajska
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

źródło foto:commons.wikimedia.org/Adam-dalekie-pole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *