Solidar Śląsko Dąbrow

Zakończył się XXV KZD we Wrocławiu

Wybór nowego przewodniczącego Solidarności był najważniejszym wydarzeniem zakończonego dziś we Wrocławiu XXV Krajowego Zjazdu Delegatów związku. Szefem związku został Piotr Duda, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. W trakcie zjazdu wybrano też 50 członków Komisji Krajowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2010 – 2014. Wśród wybranych przez zjazd członków nowej KK znalazło się ośmiu przedstawicieli Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

KZD przyjął też szereg uchwał i stanowisk. Najważniejszym z przyjętych dokumentów jest uchwała programowa XXV KZD NSZZ Solidarność. W pierwszej części uchwały zatytułowanej  Praca – Płaca – Dialog wymieniono główne zadania związku w najbliższych latach. Są  to:  ochrona miejsc pracy i  stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i  poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

– Jednym z najważniejszych zadań,  jakie czekają nasz związek w rozpoczynającej się kadencji, będzie ochrona standardów zawiązanych z polskim, a także prawem pracy UE. Jesteśmy w tej chwili niechlubnymi liderami Europy w ilości umów o pracę na czas określony. Umów stawiających pracownika w roli bezwolnego przedmiotu w rękach pracodawcy,  bez prawa do obrony,  wynikającej chociażby z ustawy o związkach zawodowych.  Żądamy zmian legislacyjnych, ograniczających czas trwania umów na czas określony do 18 miesięcy. Domagamy się ponadto umożliwienia zrzeszania się w związki zawodowe pracowników pracujących na zasadzie umów cywilno-prawnych – napisano w uchwale. W dokumencie programowym zwrócono też m.in.  uwagę na kryzys demograficzny w kraju i konieczność wdrożenia skutecznej polityki prorodzinnej, a także problem braku dialogu społecznego w Polsce.

Drugą część uchwały poświęcono zadaniom dotyczącym rozwoju związku. – Działania organizatorów związkowych prowadzone będą na rzecz powstania nowych organizacji zakładowych i będą skoncentrowane w dużych liczebnie branżach, w których organizacje związkowe są słabo rozwinięte lub nie ma ich wcale, np. w branży spożywczej, w transporcie i sprzątaniu.(…) Na rozwój związku wpływa także sprawna organizacja, pomoc ekspercka,  pełen przepływ informacji między wszystkimi strukturami, szkolenia, stałe konsultacje z członkami oraz wizerunek związku na zewnątrz. Dopiero wszystkie te elementy sprawiają, że związek staje się atrakcyjny dla nowych ludzi i jest w stanie wykorzystać swój potencjał, działając na rzecz i w imieniu swoich członków – stwierdzono w  tym dokumencie programowym.
 

Dodaj komentarz