Solidar Śląsko Dąbrow

Wzmożone kontrole PIP

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała przeprowadzenie w 2019 roku 70 tys. kontroli w zakładach pracy. To ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej kontroli ma dotyczyć wypłacania wynagrodzeń oraz przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy i zatrudniania pracowników na czas określony. 
 
Zapowiedziane przez PIP kontrole mają związek ze wzrostem liczby skarg, które wpływają do tej instytucji. W zeszłym roku było ich ponad 54 tys. To o 4 tys. więcej niż rok wcześniej. – Każdego roku ponad 40 proc. skarg wpływających do PIP dotyczy naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacania należności pracowniczych. Dlatego inspektorzy pracy w 2019 roku sprawdzą przestrzeganie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę i czasu pracy – mówi Tomasz Zalewski z Biura Informacji Głównego Inspektora Pracy. Jak podkreśla, kontrole odbędą się w zakładach działających w różnych branżach oraz w korporacjach świadczących usługi finansowe, prawnicze, informatyczne, czy telekomunikacyjne.
 
Kolejną kwestią, na którą inspektorzy pracy będą zwracać uwagę, jest problem łamania prawa poprzez zawieranie z pracownikami umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Dotyczy głównie firm budowlanych oraz agencji ochroniarskich, w których pracownicy często są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, mimo że wykonują taką samą pracę, jak osoby posiadające umowy o pracę. – Jednocześnie sprawdzane będzie stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób pracujących na podstawie umów zleceń – zaznacza Zalewski.
 
PIP zapowiada także kontrole w przedszkolach i szkołach. Kontrole w placówkach oświatowych mają dotyczyć przestrzegania przepisów dotyczących m.in. zatrudniania pracowników na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może on być dłuższy niż 33 miesiące plus maksymalnie trzymiesięczny okres próbny.
 
Kontrole mają również dotyczyć przestrzegania przez pracodawców obowiązku tworzenia w zakładach pracy Pracowniczych Planów Kapitałowych i dokonywania na nie wpłat. Od 1 lipca obowiązek ten będzie dotyczył pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób. – Może to dotyczyć takich sytuacji, że pracownicy chcą oszczędzać w PPK, a pracodawca im to uniemożliwia – wyjaśnia specjalista z GIP. Inspektorzy pracy będą sprawdzać zasadność skarg dotyczących tworzenia PPK składanych przez pracowników oraz informacje o nieprawidłowościach przekazywane przez organizacje związkowe.
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz