Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe płace w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Wzrost płac wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej o 10 proc., a także wzrost wartości posiłków profilaktycznych z 21 do 30 zł za dniówkę – to najważniejsze zapisy porozumienia zawartego 28 stycznia pomiędzy Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi JSW S.A. a zarządem spółki. Jak zaznaczono w dokumencie, zawarte ustalenia zawarte są związane „z ciągłym wzrostem cen towarów i usług w polskiej gospodarce i rosnącą inflacją”.

Podwyżka płac obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Wyższa wartość posiłków profilaktycznych również obowiązuje od stycznia. W porozumieniu zaznaczono, że w kolejnych latach wartość tych posiłków będzie ustalana w oparciu o ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez nagród. Wartość posiłku stanowić będzie 0,5 proc wynagrodzenia z IV kwartał roku poprzedniego.

Ponadto w dokumencie zawarto zapis, że po ocenie sytuacji finansowej spółki za I półrocze strony porozumienia zdecydują o wypłacie jednorazowej nagrody dla wszystkich pracowników JSW S.A. Szczegóły wypłaty tej nagrody zostaną ujęte w odrębnym porozumieniu.

W dokumencie zapisano też, że porozumienie z 28 stycznia wyczerpuje roszczenia dotyczące płac i roszczeń pracowniczych w 2022 roku.

W skład Reprezentatywnych Związków Zawodowych JSW S.A. wchodzą Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” JSW S.A., Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A. oraz Związek Zawodowy Kadra Pracowników JSW S.A.

oprac. ny