Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Od kwietnia obowiązują nowe, wyższe stawki jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany pracownik otrzyma 1269 zł, czyli o 136 zł więcej niż w 2022 roku.

Całkowita kwota odszkodowania będzie uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który zostanie określony przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisję lekarską ZUS. Taka ocena stanu zdrowia poszkodowanego pracownika jest możliwa po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Przepisowy przebieg postępowania powypadkowego i rzetelne sporządzenie dokumentacji powypadkowej stanowi warunek konieczny do otrzymania odszkodowania. Złożony do ZUS wniosek o jego wypłatę powinien zawierać także protokół powypadkowy wraz z dokumentacją przygotowany i zatwierdzony przez zakład pracy. Należy także dołączyć wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały już zakończone

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wypadku pracodawcy, a ten w ciągu 14 dni od daty wypadku musi sporządzić protokół powypadkowy. Z kolei w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub za pośrednictwem agencji przeprowadzenie postępowania powypadkowego jest obowiązkiem podmiotu, na rzecz którego świadczona była praca.

Stawki odszkodowań za wypadek przy pracy ulegają zmianie co roku. Obecne 1269 zł za każdy procent  stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będą obowiązywały do 31 marca 2024 roku. W 2022 roku była to kwota 1133 zł, w 2021 1033 zł, w 2020 roku 984 zł.

Warto pamiętać, że są sytuacje, w których pracownikowi nie należy się odszkodowanie. Dzieje się tak wówczas, gdy przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów bhp spowodowane przez pracownika umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Odszkodowania nie otrzyma także osoba, która była pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Jak wynika z danych GUS, w okresie od stycznia do września 2022 roku w wyniku wypadków przy pracy poszkodowanych zostało ponad 42 tys. 600 osób. Większość wypadków została spowodowana niewłaściwym zachowaniem pracownika. Było to przyczyną ponad 60 proc. tego typu zdarzeń.

aga
źródło foto: pixabay.com