Solidar Śląsko Dąbrow

Wyróżnieni, bo szanują pracowników

Huta Cynku Miasteczko Śląskie, PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, Walcownia Metali „Dziedzice”, Tauron Ciepło oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – te firmy z naszego regionu zostały nagrodzone w dorocznym konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom. W tegorocznej, X edycji konkursu wzięło udział kilkadziesiąt zakładów pracy z całej Polski. Tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom otrzymało 27 spośród nich.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad BHP. Pod uwagę brane są także dobre relacje ze związkami zawodowymi oraz dialog społeczny prowadzony w firmie. Powinien on skutkować podpisywaniem różnego rodzaju porozumień m.in. zakładowych układów zbiorowych pracy, gwarantujących pracownikom systematyczną poprawę warunków pracy i płacy. Jednym z wymogów uzyskania certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom jest zatrudnianie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Dodatkowo, pracodawca, który ubiega się o ten tytuł, nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Kandydatów do udziału w konkursie zgłaszają komisje zakładowe NSZZ Solidarność. Certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom nagrodzona firma ma prawo posługiwać się przez okres trzech lat. Ponowny udział w konkursie możliwy jest dopiero po upływie tego okresu. Laureatów wyłania komisja konkursowa, w składzie której znajdują się przewodniczący Solidarności, przedstawiciele Komisji Krajowej związku, Prezydenta RP oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Akcja certyfikacyjna Pracodawca Przyjazny Pracownikom została zainicjowana przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu honorowym patronatem objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory akcja organizowana jest pod patronatem głowy państwa, a uroczysta gala wręczenia certyfikatów odbywa się w Pałacu Prezydenckim. Razem z pracodawcami biorą w niej udział przedstawiciele Solidarności.

Wspólnie pokonali trudności

Jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom jest Huta Cynku Miasteczko Śląskie. Przewodniczący zakładowej Solidarności Jan Jelonek podkreśla, że jeszcze kilka lat temu zakład znajdował się w tragicznej kondycji ekonomicznej i został zmuszony do ogłoszenia upadłości układowej. Sytuacja zaczęła ulegać poprawie w 2010 roku, gdy huta stała się częścią Grupy Kapitałowej Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. – Z nowy prezesem zarządu huty, którym został pan Mirosław Indyka, podpisaliśmy porozumienie dotyczące dialogu. Od tego momentu systematycznie się spotykamy z przedstawicielami pracodawcy, dyskutujemy o sytuacji zakładu i problemach pracowniczych, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Podejmując decyzje zarząd bierze pod uwagę sugestie związków. To sprawiło, że pracownicy zyskali poczucie stabilizacji, a warunki pracy i płacy zaczęły się poprawiać – zaznacza Jan Jelonek.

W 2015 roku, po kilkuletniej przerwie załoga huty otrzymała pierwszą zbiorową podwyżkę wynagrodzeń. Płace zasadnicze wzrosły wówczas o kwoty od 100 do 150 zł na rękę. Z kolei w 2015 i 2016 roku pracownicy otrzymali nagrodę z zysków wypracowanych przez firmę. – Podczas rozmów ze stroną związkową pracodawca podkreśla, że pracownicy powinni partycypować w zyskach. Dobrą praktyką stały się także bony z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które w tym roku przekroczą kwotę 500 zł – dodaje przewodniczący zakładowej Solidarności.

W zakładzie trwają rozmowy dotyczące nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Dokument został wypowiedziany, gdy firma borykała się z problemami, a pracownicy zgodzili się na oddanie części swoich uposażeń, by ją ratować. Większość uprawnień wynikających z ZUZP została przywrócona w drodze dwustronnych porozumień podpisanych przez pracodawcę i związki, jednak celem strony związkowej jest wypracowanie jednolitego dokumentu regulującego sprawy pracownicze. Chodzi m.in. o ustalenie sposobu podziału zysków i premii miesięcznej czy wysokości nagrody z okazji branżowego święta. – Dzięki dialogowi z pracodawcą poprawie uległy także warunki socjalne. Wyremontowane zostały szatnie, a na stanowiskach najbardziej uciążliwych poprawiono wentylację. Pracodawca zakupił nowe maszyny. Wcześniej na takie inwestycje zakład nie mógł sobie pozwolić – podkreśla Jelonek. Zatrudniająca przeszło 700 pracowników huta jest producentem wyrobów z cynku i ołowiu. W grudniu 2012 roku właścicielem Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław, do której należy huta, został Stalprodukt.

Kluczem jest dialog

Współpraca ze związkami zawodowymi i dialog społeczny – te standardy stały się normą w spółce PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu. Marek Filapek, przewodniczący zakładowej Solidarności podkreśla, że dwa lata temu z inicjatywy „S” organizacje związkowe działające w spółce zwróciły się do pracodawcy o rozpoczęcie dialogu społecznego. Od tego momentu spotkania z udziałem reprezentatnów związków zawodowych i kadry zarządzającej odbywają się co trzy miesiące. – Przedstawiciele pracodawcy informują nas o bieżącej sytuacji firmy i pojawiających się problemach. To nie oznacza, że nie dochodzi do sytuacji konfliktowych, ale żeby z nich wyjść, trzeba umieć ze sobą rozmawiać. My to potrafimy. Jako firma obejmujemy obszar od Zwardonia po Zebrzydowice, posiadamy cztery sekcje, trudno się więc dziwić, że kwestii do rozstrzygnięcia zazwyczaj jest sporo – zaznacza związkowiec.

Jak informuje, pracodawca przestrzega zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Dokument został podpisany w 2005 roku, ale dwa lata temu związkom udało się wprowadzić do niego istotne zmiany, dzięki którym pracownikom zatrudnionym w poszczególnych grupach zawodowych łatwiej jest przyznawać podwyżki indywidualne. Sukcesem strony związkowej jest także zmiana regulaminu premiowania. Pracownicy otrzymują premię miesięczną w wysokości 15 proc. swoich stawek. Oprócz tego naczelnicy sekcji posiadają pieniądze, które mogą przeznaczać na premie indywidualne dla wyróżniających się pracowników.

W PKP PLK Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu zatrudnionych jest przeszło 1800 pracowników, z czego ponad 1680, czyli 92,5 proc. posiada umowy o pracę na czas nieokreślony. Wyjątkiem są osoby rozpoczynające pracę zatrudnione na okresie próbnym. – Pracownicy mają poczucie stabilizacji, nie obawiają się zwolnień – podkreśla Marek Filapek.

Uzwiązkowienie w spółce jest wysokie. Do Solidarności należy 527 osób. W zakładzie działa Społeczna Inspekcja Pracy i Komisja BHP, a na jego terenie swoje biuro ma także śląski Oddział Stowarzyszenia Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. – Społeczna Insepekcja Pracy, podobnie jak organizacje związkowe, stała się partnerem pracodawcy w dbaniu o bezpieczeństwo pracowników – dodaje przewodniczący zakładowej Solidarności.
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu zajmuje się, m.in. utrzymaniem infrastruktury kolejowej, torów i przejazdów kolejowo-drogowych, odpowiada także za prawidłowe przejazdy pociągów.

Agnieszka Konieczny

 

Dodaj komentarz