Solidar Śląsko Dąbrow

Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III

Właściciel nieruchomości, na której posadowione zostały linie przesyłowe, a przedsiębiorca przesyłowy nie zawarł w tej sprawie stosownej umowy, ma możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego. Jeżeli przedsiębiorca przesyłowy nie zawarł bowiem z właścicielem nieruchomości umowy, a więc brak jest stosunku umownego, właścicielowi tejże nieruchomości przysługuje roszczenie o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Aktualna linia orzecznicza wyraźnie bowiem podkreśla konieczność poszanowania roszczeń właścicieli nieruchomości o wynagrodzenie z tytułu korzystania przez przedsiębiorców przesyłowych z cudzych nieruchomości bez tytułu prawnego (tak uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 roku, sygn. akt III CZP 45/14 oraz prof. dr hab. E. Gniewek, prof. dr hab. P. Machnikowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2016).
 
Podkreślić należy, iż roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przysługuje właścicielowi nieruchomości, uwzględniając okresy przedawnienia wskazane przez ustawodawcę w art. 118 K.c., zarówno „dawniejszych „zaszłości”, jak też współczesnych roszczeń służących ochronie własności nieruchomości” (tak: prof. dr hab. E. Gniewek, prof. dr hab. P. Machnikowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2016).
 
Wątpliwości budziło czy roszczenie właściciela nieruchomości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości mogą być dochodzone także po wejściu w życie ustawy z 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Skoro bowiem pojawiła się w kodeksie cywilnym instytucja służebności przesyłu, to czy nadal można wytaczać powództwo o wypłatę świadczenia pieniężnego przez przedsiębiorcę przesyłowego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Problematyka ta została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 roku, w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II CSK 573/13, którym to orzeczeniu wskazano, iż właściciel może żądać od przedsiębiorstwa przesyłowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, także za okres po wejściu w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Powyższe zostało również potwierdzone w Wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2014 r., w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I ACa 784/14, w którym podkreślono, iż w przypadku braku zawarcia umowy o służebność przesyłu właścicielowi nieruchomości nadal przysługują roszczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie art. 224 K.c. i art. 225 K.c. Dopiero bowiem istnienie stosunku zobowiązującego wyłącza dochodzenie przez właściciela nieruchomości roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
 
Rozbieżne w doktrynie było również zagadnienie odnoszące się do tego czy można żądać wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na przyszłość. Jednakże Sąd Najwyższy, we wskazanym wyżej wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II CSK 573/13 odniósł się do tego zagadnienie i wyraźnie wskazał, iż żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na przyszłość jest możliwe niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo przesyłowe korzysta z linii przesyłowych już istniejących, czy z linii utworzonych po ustanowieniu służebności przesyłu na podstawie art. 3052 § 2 K.c.
 
Podsumowując powyższe wskazać należy, iż do momentu, gdy pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe, nie zostanie zawarta umowa, a więc do momentu, do którego nie uregulowano na drodze postępowania cywilnego wzajemnych praw i obowiązków stron, które wynikają z posadowienia przedmiotowych urządzeń przesyłowych, dopóty brak jest umownego uregulowania, a w konsekwencji właściciel nieruchomości może wystąpić z wnioskiem o wypłatę na jego rzecz wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Do tego bowiem momentu przedsiębiorca przesyłowy nie legitymuje się żadnym tytułem prawnym, co w konsekwencji sprawia, iż roszczenie właściciela nieruchomości jest uzasadnione.
 

Bartosz Duda

CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

 

 

Dodaj komentarz