Solidar Śląsko Dąbrow

Wybrano władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności na kadencję 2014-2018

Dominik Kolorz będzie kierował śląsko-dąbrowską Solidarnością w kadencji 2014-2018. Jego kandydaturę poparła zdecydowana większość delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, które odbyło się 12 czerwca w Katowicach.

Za wyborem Dominika Kolorza na szefa Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego opowiedziało się 162 delegatów, 13 było przeciwnych, 1 głos był nieważny. Delegaci wybrali także członków Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.

Podczas WZD Dominik Kolorz podsumował działania śląsko-dąbrowskiej Solidarności w ostatnich miesiącach i przedstawił plany na rozpoczynającą się kadencję. Jednymi z najważniejszych będą działania na rzecz odbudowy potencjału gospodarczo-przemysłowego oraz naukowego regionu poprzez doprowadzenie do podpisania Kontraktu Regionalnego dla Województwa Śląskiego i współpraca związku z przedsiębiorcami w celu zmiany systemu podatkowego w Polsce, tak aby wzrosły płace pracowników, a zarazem zmniejszyły się obciążenia podatkowe przedsiębiorstw.
Przypomniał, że śląsko-dąbrowska Solidarność w lutym tego roku podpisała porozumienie o partnerstwie z MSP-24, organizacją reprezentującą kilka tysięcy przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm. Oprócz wspólnych działań na rzecz zmian systemu podatkowego sygnatariusze porozumienia zamierzają wspólnie z innymi niepartyjnymi organizacjami społecznymi wprowadzić reprezentację obywatelską do Senatu. – Senat, jako wyższa izba parlamentu ma możliwości kontroli władz, inicjatywę ustawodawczą – powiedział Kolorz. Podkreślił, że nie chodzi o to, by Solidarność szła po władzę, ale powinna być inicjatorem społecznej i obywatelskiej kontroli nad tymi, którzy tę władzę sprawują. – Czy nam się to podoba, czy nie, wszystko, co złe dla obywateli dzieje się na Wiejskiej. Dopóki nie będziemy mieć nad Wiejską swojej kontroli, będą z nami robić, co chcą – zaznaczył. Jego zdaniem w Senacie powinni znaleźć się nie ludzie powiązani z establishmentem, ale tacy, którzy będą realizować postulaty związku i stowarzyszeń, które przystąpią do porozumienia.
Jednym z priorytetów przewodniczącego w rozpoczynającej się kadencji jest również wewnętrzna reforma związku zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.  Dominik Kolorz podkreślił, że konieczna jest zmiana statutu NSZZ Solidarność i dostosowanie go do współczesnych warunków funkcjonowania organizacji związkowych w Polsce. Podkreślił, że potrzebne są zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Chodzi m.in. o to, że obecnie z efektów działań podejmowanych przez związek w zakładach pracy automatycznie korzystają wszyscy pracownicy bez względu na to, czy płacą składki członkowskie, czy nie. To działa na niekorzyść związku i wymaga zmiany.
Delegaci na WZD przez aklamację poparli kandydaturę Piotra Dudy na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, który zostanie wybrany podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w październiku w Bielsku-Białej.

zobacz fotogalerię zdjęć z WZD

Wśród dokumentów przyjętych w trakcie obrad znalazł się m.in. apel do radnych Sejmiku Województwa Śląskiego o odrzucenie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej wchłonięcia szpitali wojewódzkich przez kliniki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Delegaci zwrócili się również z apelem do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego o podjęcie pilnych działań mających na celu wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz zatrudnienie ich w pełnym wymiarze.

aga, łk, ny

Dodaj komentarz