Solidar Śląsko Dąbrow

Wstępne porozumienie w Kompanii

Podjęciem ustnych uzgodnień zakończyła się kolejna runda konsultacji między zarządem Kompanii Węglowej i związkami zawodowymi w sprawie programu restrukturyzacji spółki. Wstępne porozumienie strony uzyskały w większości spornych kwestii.

W trakcie rozmów, które zakończyły się późnym wieczorem 15 stycznia, udało się wypracować kompromis w sprawie pracowników administracji. Zgodnie z pierwotną wersją programu restrukturyzacji zarząd spółki zamierzał zwolnić ok. tysiąca osób lub alternatywnie znacząco obniżyć wynagrodzenia tej grupie zawodowej. – Uzgodniliśmy, że zarząd wycofa się z planów redukcji zatrudnienia. W zamian za to na trzy lata zostanie zawieszona wypłata „czternastki” i posiłki profilaktyczne dla pracowników administracji. Na czas zawieszenia tych świadczeń, czyli przez trzy lata, ci pracownicy będą mieli gwarancje zatrudnienia – powiedział po negocjacjach Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Kolejny punkt uzgodnień dotyczy zapowiadanego łączenia kopalń. Kierownictwo spółki ma się wycofać z tych planów w zamian za większą swobodę w alokacji pracowników pomiędzy kopalniami. – Pracownicy będą mogli być przenoszeni między kopalniami, ale wyłącznie między tymi, które w pierwotnej wersji programu restrukturyzacji miały być ze sobą łączone. Zarząd przedłuży też gwarancje zatrudnienia dla pracowników dołowych do 2020 roku, jednak nowo przyjmowanym pracownikom nie będzie przysługiwał emerycki deputat węglowy – tłumaczy przewodniczący.

Związkom zawodowym i zarządowi udało się również dojść do wstępnego porozumienia w kwestii planu utworzenia spółek córek, bądź sprzedaży zakładów do tej pory wchodzących w skład struktur Kompanii Węglowej. – Zarząd wycofał się z zamiaru likwidacji Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych, sprzedaży Zakładu Remontowo-Produkcyjnego w Bieruniu, Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych oraz Konsorcjum Ochrony Kopalń. Sprawa zakładów ciepłowniczych będzie przedmiotem dalszych rozmów – zaznacza przewodniczący.

Zasadniczą kwestią sporną dzielącą zarząd Kompanii i przedstawicieli central związkowych jest w dalszym ciągu sprawa sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz propozycja wypłaty czternastej pensji w ratach. – Nie zgadzamy się na sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice, ani na alternatywną propozycję zarządu, czyli pozostawienie tej kopalni w KW w zamian za zawieszenie „czternastki” dla wszystkich pracowników spółki na trzy lata. O tym będziemy nadal rozmawiać – zaznacza Jarosław Grzesik.

Kolejna runda konsultacyjna między związkowcami a zarządem spółki została zaplanowana na czwartek 16 stycznia na godzinę 15.00. – Zarząd zobowiązał się, że przeleje na papier nasze uzgodnienia i do godziny 12.00 w czwartek prześle nam projekt porozumienia. Mamy nadzieję, że tego dnia uda nam się osiągnąć kompromis w sprawach, w których nadal występują rozbieżności i podpisać porozumienie – podkreśla szef górniczej „S”.

Podpisanie porozumienia zakończyłoby etap konsultacji programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej. Następnie dokument musiałaby jeszcze zaakceptować Rada Nadzorcza spółki.

 

Dodaj komentarz