Solidar Śląsko Dąbrow

Wspólny rachunek bankowy

Rachunki bankowe mogą być prowadzone dla jednej osoby fizycznej lub prawnej, ale także dla kilku osób. Oznacza to, że właścicielami jednego rachunku może być kilka osób bez względu na to, czy są one rodziną albo czy są małżeństwem. Generalnie nie ma limitu ilościowego, jeśli chodzi o właścicieli rachunku bankowego. Niemniej w praktyce najczęściej właścicieli może być trzech, co wynika z kart wzorów podpisów, którymi dysponuje bank.

Jeśli rachunek jest własnością kilku osób, to osoby te mogą samodzielnie wpłacać i wypłacać środki. Co więcej każda z tych osób może samodzielnie zamknąć rachunek. Może się jednak tak zdarzyć, że powyższe zasady zostaną inaczej uregulowane w umowie. Umowa taka będzie ważna.

Umowa rachunku bankowego jest zawierana na piśmie i powinna zawierać:
1) strony umowy,
2) rodzaj otwieranego rachunku,
3) walutę rachunku,
4) czas trwania umowy,
5) o ile strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku – wysokość tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek,
6) wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank,
7) formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji,
8) przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy,
9) przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego,
10) zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku.

W razie zawarcia rachunku wspólnego, najczęściej zostaną wydane dwie karty z kodami do autoryzacji przelewów, dwie karty debetowe itp. Przy rachunkach tego rodzaju można wprowadzić różne ograniczenia, np. limity wypłacanych środków. Wspólne rachunki są bardzo wygodne dla osób prowadzących wspólny budżet. Jednak rachunek taki może także okazać się pułapką dla osób, które popadną w konflikt.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo
tel. (+48) 781 729 460

www.forumpokrzywdzonych.pl

Dodaj komentarz