Solidar Śląsko Dąbrow

Wpływ okresów nauki na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

Zgodnie z regułą przyjętą na gruncie prawa pracy wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od tzw. ogólnego stażu pracy danego pracownika. Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.) pracownikowi, jeżeli okres jego zatrudnienia jest krótszy niż dziesięć lat, przysługuje prawo do 20 dni urlopu, zaś w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony przez okres lat dziesięciu lub dłużej, wymiar urlopu wynosi 26 dni.
 
Celem zapobieżenia różnicowaniu sytuacji osób,  które podjęły pracę niezwłocznie po ustaniu obowiązku szkolnego i osób kontynuujących naukę, ustawodawca wprowadził mechanizm pozwalający na uwzględnianie przy obliczaniu stażu pracy, stanowiącego wskaźnik wymiaru urlopu, okresów nauki.
 
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4)  średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5)  szkoły policealnej – 6 lat,
6)  szkoły wyższej – 8 lat.
 
 Wskazać należy przy tym, iż podstawą wliczenia określonego okresu nauki do wymiaru urlopu jest ukończenie danej szkoły potwierdzone wydaniem stosownego świadectwa lub dyplomu. W rezultacie rozpoczęte, jednak nieukończone okresy nauki nie mogą powodować zwiększenia wymiaru urlopu z tytułu nauki. Przenosząc powyższe informacje na kanwę praktyki wskazać można przykładowo, iż absolwent liceum ogólnokształcącego w razie podjęcia pracy po ukończeniu szkoły będzie mógł zaliczyć cztery lata nauki na poczet wymaganych dziesięciu lat stażu pracy, od których zależy nabycie urlopu w zwiększonym wymiarze.
 
Co ważne, niedopuszczalnym jest sumowanie wskazanych okresów nauki, przykładowo pięciu lat z tytułu ukończenia technikum, a następnie sześciu lat na skutek późniejszego ukończenia szkoły policealnej. W takiej sytuacji dolicza się jedynie najdłuższy z występujących okresów nauki. Nie powoduje również zwiększenia stażu urlopowego ukończenie dwóch szkół (czy kierunków) na tym samym poziomie kształcenia. Warto także nadmienić, iż przy zaliczaniu okresów nauki na staż pracy, od którego zależy liczba przysługujących pracownikowi dni wolnych, nie ma wpływu fakt czy doszło do uzyskania tytułu licencjata czy magistra.
 
Często zdarza się jednak, iż jednocześnie w czasie dalszego kształcenia dana osoba świadczy pracę. W takiej sytuacji do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika, wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki (art. 155 § 2 k.p.). Co ważne, udokumentowanie przez pracownika nieuwzględnionego do tej pory w jego stażu okresu nauki, powoduje wsteczne zwiększenie przysługującego mu wymiaru urlopu, poczynając od roku, w którym ukończył szkołę lub nabył określone uprawnienia. 
 
W takim przypadku – o ile prawo do tych urlopów nie uległo przedawnieniu – pracownikowi należą się, wynikające ze zweryfikowanego wymiaru urlopu, dodatkowe dni „zaległego” urlopu.
 
Ilona Michalska
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej

Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz