Solidar Śląsko Dąbrow

Więcej pieniędzy na fundusz socjalny dzięki „Solidarności”

O ponad 500 zł na pracownika, a w przypadku pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach o 670 zł wzrośnie w tym roku odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odmrożenie Funduszu to efekt działań NSZZ „Solidarność”.

16 lutego Główny Urząd Statystyczny podał w obwieszczeniu, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu ubiegłego roku wyniosło 6445,71 zł. W związku z tym odpis na ZFŚS w 2024 roku wyniesie 2417,14, czyli o 502,80 zł więcej niż w ubiegłym roku. Z kolei w przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych wysokość odpisu to 3222,86 zł, a więc o 670,41 zł więcej niż w zeszłym roku.

Wysokość odpisu na ZFŚS ustala się co do zasady na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z drugiego półrocza roku poprzedniego. Na przestrzeni lat wiele razy zdarzało się jednak, że odpis na fundusz w danym roku był mrożony, czyli do obliczenia jego wysokości nie brano pod uwagę aktualnej „średniej krajowej”, ale przeciętne wynagrodzenie z lat wcześniejszych.

Odmrożenie odpisu to wynik działań „Solidarności”. W porozumieniu podpisanym przez Komisję Krajową związku z ówczesnym rządem 7 czerwca ubiegłego roku uzgodniono, że podstawą do obliczenia odpisu na Fundusz w 2024 roku będzie średnie wynagrodzenie z 2022 roku. Następnie udało się skłonić rządzących do wprowadzenia rozwiązania jeszcze bardziej korzystnego dla pracowników. W efekcie w nowelizacji ustawy okołobudżetowej uchwalonej w sierpniu ubiegłego roku zapisano, że odpis na ZFŚS zostanie całkowicie odmrożony.

ZFŚS muszą obowiązkowo tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników (50 etatów). Mniejsze firmy, w których pracuje od 20 do 50 pracowników również mogą utworzyć fundusz, jeśli z takim wnioskiem wystąpi działający w zakładzie związek zawodowy. Z funduszu są finansowane różnego rodzaju świadczenia socjalne dla pracowników, takie jak np. „wczasy pod gruszą”, paczki świąteczne, czy zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

kar
źródło foto:pxhere/CC0