Solidar Śląsko Dąbrow

Wcześniejsza emerytura dla górników – cz.2

Pojęcie „pracy górniczej” oznacza generalnie okres zatrudnienia górnika w kopalniach głębinowych (pod ziemią), w kopalniach otworowych siarki oraz w kopalniach odkrywkowych siarki i węgla brunatnego, tj. okresy pracy górniczej wymienione w art. 50c ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwanej dalej ustawą), wykonywane co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

O uznaniu pracy za pracę górniczą w rozumieniu przepisów ustawy decyduje charakter czynności faktycznie wykonywanych przez pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.06.2011 roku I UK 381/10). Analiza w ocenie pracy górniczej powinna koncentrować się na ustawowych warunkach pracy górniczej (pojęciu tej pracy), a nie na samej nazwie stanowiska. O uznaniu pracy za pracę górniczą w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach nie decyduje treść dokumentów wydawanych przez pracodawcę, ale charakter czynności faktycznie wykonywanych przez pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05.05.2011 roku I UK 382/10).

Zgodnie z art. 50c ust.2 ustawy za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się:
1) zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w art.50c ust.1 pkt.1-4 ustawy, pod warunkiem uprzedniego przepracowania w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach wskazanych w tym przepisie, co najmniej 10 lat pod ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego, a także w kopalniach otworowych siarki albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu;
2) zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace określone w art. 50c ust.1 i 2 przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 50c ust.1 pkt.1-4 ustawy.

Przepis art. 50c ust.2 pkt.2 ustawy uznaje tym samym za pracę równorzędną z pracą górniczą zatrudnienie przy innych pracach („niegórniczych”), nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace górnicze przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu wskazanego w ustawie, które pozostaje nie tylko w bezpośrednim związku czasowym z utratą górniczego zatrudnienia, ale także w związku przyczynowo-normatywnym z poprzednio wykonywaną pracą górniczą, bez której utraty oraz braku możliwości znalezienia zatrudnienia w górnictwie górnik nadal wykonywałby pracę górniczą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.08.2012r. I UK 117/12).

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *