Solidar Śląsko Dąbrow

Walka ze smogiem przynosi efekty

W 2022 roku jakość powietrza poprawiła się – wynika z raportu „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2022” opublikowanego 7 listopada przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W raporcie podsumowano wyniki rocznej oceny jakości powietrza przeprowadzonej dla poszczególnych województw. Podkreślono w nim, że w skali całego kraju odnotowano mniej przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń. – Nastąpił wyraźny spadek liczby przekroczeń oraz zasięgu obszarów objętych przekroczeniem – poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W ocenie autorów raportu, wpływ na poprawę jakości powietrza miały między innymi działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń podejmowane na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

Jednym z kluczowych programów mających na celu walkę ze smogiem jest „Czyste Powietrze”. To program realizowany od 2018 roku pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z funduszami wojewódzkimi. W jego ramach można otrzymać wsparcie finansowe na kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego i wymianę przestarzałego kopciucha na nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła. Do tej pory z programu skorzystało ok. 700 tys. beneficjentów, którzy już zrealizowali lub są w trakcie realizacji inwestycji proekologicznych wartych blisko 18 mld zł. Tylko w województwie śląskim w ciągu 5 lat funkcjonowania „Czystego Powietrza” złożonych zostało 105 tys. wniosków.

Ponadto w zeszłym roku wystartował program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy także mogą się starać o pieniądze na termomodernizację i wymianę źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki na realizację inwestycji objętych programem funduszom wojewódzkim, które podpisują umowy z zainteresowanymi gminami, a następnie ogłaszają nabór wniosków wśród mieszkańców.

W zeszłym roku na realizację tego programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 64 mln zł.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: pixabay.com