Solidar Śląsko Dąbrow

W niedzielę uroczystości upamiętniające 42. rocznicę podpisania Porozumienia Katowickiego.

11 września w Dąbrowie Górniczej odbędą się obchody 42. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. Było to czwarte z porozumień społecznych zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a władzą w sierpniu i wrześniu 1980 roku. Porozumienie Katowickie umożliwiło utworzenie niezależnego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 mszą św. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy. O godz. 11.30 nastąpi złożenie kwiatów pod pamiątkowym Krzyżem za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A.(dawna Huta Katowice). Następnie, ok. godz. 11.45, uczestnicy obchodów zgromadzą się przed Pomnikiem Porozumienia Katowickiego, gdzie wygłoszone zostaną okolicznościowe przemówienia, a później odbędzie się ceremonia składania wiązanek kwiatów.

Porozumienie Katowickie było czwartą – po gdańskiej, szczecińskiej i jastrzębskiej – umową społeczną wynegocjowaną w 1980 roku przez strajkujących robotników z przedstawicielami komunistycznej władzy. Najważniejsza część dokumentu została podpisana 11 września w Hucie Katowice. Dotyczyła ona przede wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur „Solidarności” na terenie całego kraju.

Jeden z zapisów porozumienia określał także sposób legalizacji nowego ruchu związkowego. Władza zobowiązała się, że uczestnicy strajków nie będą represjonowani. Bezpieczeństwo zagwarantowano także rodzinom strajkujących, osobom wspierającym protesty oraz angażującym się w działalność powstającej „Solidarności”. Równocześnie zobowiązano dyrekcje zakładów do udostępniania „S” lokali do prowadzenia działalności związkowej, radiowęzłów i poligrafii. Strona rządowa zagwarantowała także zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz umożliwienie stronie związkowej współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych.

MKR reprezentowali m.in. Andrzej Rozpłochowski, Jacek Jagiełka, Bogdan Borkowski oraz Kazimierz Świtoń. W imieniu strony rządowej dokument podpisali m.in. minister hutnictwa Franciszek Kaim oraz dyrektor naczelny Huty Katowice Zbigniew Szałajda.

kar