Solidar Śląsko Dąbrow

Uwzględnić staż pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pozytywnie zaopiniowało prezydencki projekt ustawy dotyczący obniżenia wieku emerytalnego. Jednocześnie związek postuluje uwzględnienie w nowej ustawie możliwości przechodzenia na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy.

W opinii prezydium Komisji Krajowej oceniło, że prezydencki projekt zakładający powrót do wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn wychodzi na przeciw społecznym oczekiwaniom. Jednocześnie w ocenie związku nowa ustawa emerytalna powinna zostać uzupełniona o zapisy umożliwiające nabywanie uprawnień emerytalnych po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Prezydium KK wskazuje, że prezydencki projekt nie rozwiązuje problemu osób legitymujących się 35-letnim lub 40-letnim stażem pracy, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. – Prezydium KK NSZZ Solidarność postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków – czytamy w opinii.

Prezydium KK wskazuje również na potrzebę poprawy kondycji finansowej systemu emerytalnego poprzez zwiększenie jego przychodów. W ocenie związku cel ten można osiągnąć m.in. poprzez ograniczenie patologii występujących na rynku pracy, takich jak np. nadużywanie tzw. umów śmieciowych czy też całkowitego lub częściowego zatrudniania pracowników „na czarno”. – Najefektywniejsze, tak dla wysokości przyszłych świadczeń, jak i dla sytuacji finansowej systemu pozostają jednak działania zmierzające do wzrostu realnych wynagrodzeń. Brak równowagi finansowej systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce jest w dużej mierze efektem niskiego poziomu płac – ocenia prezydium.

W dokumencie podkreślono również postulat rozpoczęcia prac nad Narodową Strategią Demograficzną oraz ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u, a także zmian w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prezydium KK zwróciło również uwagę na konieczność podjęcia odrębnych prac legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie konsekwencji prawnych reformy emerytalnej wprowadzonej w 2012 roku przez rząd PO-PSL, polegającej na wydłużeniu wieku emerytalnego do 67. roku życia .

Na podst. komunikatu działu informacji Komisji Krajowej, oprac. łk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.