Solidar Śląsko Dąbrow

Urlop okolicznościowy z tytułu zawarcia związku małżeńskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dnia 15 maja 1996 roku pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika na czas obejmujący 2 dni w związku ze ślubem pracownika. Jednocześnie rozporządzenie nie precyzuje czy dni urlopu okolicznościowego odnoszą się wobec każdego ślubu. Jednakże zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy nie w razie każdego ślubu pracownika, ale tylko takiego, który wywiera skutki cywilnoprawne. Pracownikowi bezsprzecznie przysługuje więc prawo do tzw. urlopu okolicznościowego w przypadku zawarcia związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Uprawnienie zwolnienia od pracy przysługuje również w przypadku zawarcia małżeństwa w formie przewidzianej przez prawo kanoniczne. Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wywołuje ono bowiem takie same skutki jak małżeństwo zawarte przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jeżeli oczywiście zostały spełnione przesłanki w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Rozporządzenie nie uprawnia natomiast do udzielenia urlopu okolicznościowego w przypadku tzw. ślubu wyznaniowego, a więc takiego, który nie rodzi konsekwencji na gruncie prawa cywilnego. Jednakże nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca udzielił pracownikowi zwolnienia od pracy w razie ślubu kościelnego, w sytuacji gdy wcześniej został zawarty ślub o skutkach cywilnoprawnych.

Pokreślenia wymaga fakt, iż przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie wymagają, aby ślubny urlop okolicznościowy był udzielony w dniach bezpośrednio poprzedzających lub następujących po zawarciu związku małżeńskiego. Celem urlopu okolicznościowego jest bowiem umożliwienie pracownikowi udziału w uroczystości, ale również umożliwienie załatwienia koniecznych formalności przez pracownika. Tym samym pracownik może wykorzystać urlop okolicznościowy w późniejszym terminie, ale należy pamiętać, iż skorzystanie z urlopu okolicznościowego musi być w związku z zawarciem związku małżeńskiego, np. koniecznością załatwienia formalności związanych ze zmianą nazwiska, zmianą miejsca zamieszkania, itp. Zwolnienie od pracy powinno bowiem pozostawać w związku z przyczyną tego zwolnienia. Ponadto, przepisy nie przewidują, aby pracownik wykorzystał 2 dni urlopu łącznie. Pracownik może je więc wykorzystać osobno.

Pracodawca udziela urlopu okolicznościowego w dniach, które są dla pracownika korzystającego z tego uprawniania dniami pracy. Jednocześnie, wymiar urlopu nie jest proporcjonalny w stosunku do wymiaru czasu pracy pracownika. Urlop okolicznościowy z tytułu ślubu pracownika wynosi więc zawsze 2 dni, niezależnie od wymiaru czasu pracy pracownika.

Za czas pozostawania pracownika na zwolnieniu z tytułu urlopu okolicznościowego, przysługuje mu wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy.

Bartosz Duda
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *