Solidar Śląsko Dąbrow

Urlop ojcowski

Stan faktyczny:
Pracownikowi urodziło się dziecko. Ma wątpliwości, czy może skorzystać z urlopu ojcowskiego w przypadku, gdy jego żona korzysta z urlopu macierzyńskiego? Pyta o zasady udzielania takowego urlopu.

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z art. 1823 § 1 Kodeksu pracy pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Urlop ojcowski jest nowym uprawnieniem wprowadzonym do Kodeksu pracy ustawą nowelizującą z dnia 6 grudnia 2008 r. Prawo do tego urlopu przysługuje, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., przy czym w 2010 r. i 2011 r. jego wymiar wynosił tydzień, a obecnie począwszy od 1 stycznia 2012 r. wynosi 2 tygodnie.

Prawo do tego urlopu przysługuje również ojcu dziecka, który korzystał z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownik może z niego skorzystać:
1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub
2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Co najważniejsze pracownik może skorzystać z urlopu, gdy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Warunkiem udzielenia tego urlopu jest pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
Urlop ojcowski jest udzielany w dniach kalendarzowych, podobnie jak urlop macierzyński. Przepisy nie przewidują możliwości dzielenia przez pracownika urlopu na części.

W art. 1823 § 1 Kodeksu pracy nie została uregulowana w sposób szczególny sytuacja, gdy jednocześnie urodziło się lub zostało przysposobionych dwoje lub więcej dzieci. Należy zatem uznać, że w takiej sytuacji przysługuje jeden urlop w wymiarze dwóch tygodni. Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego objęty jest ochroną, jaka przysługuje w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego. Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego.

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Dodaj komentarz